Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 13 stycznia 2016 r.uchwala_117.pdf (1793394 B)2016-01-25
OpisUchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasło na lata 2015 - 2029
Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 13 stycznia 2016 r. uchwala_118.pdf (100269 B)2016-01-25
OpisUchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warzycach
Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 ruchwala_119.pdf (106239 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. uchwala_120.pdf (108802 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Osobnicy na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 ruchwala_121.pdf (107753 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. uchwala_122.pdf (105298 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie-Chrzastówka-Przybówka- II etap" obejmujacy przebudowę drogi w km 0+010- 1+890, 2+000-2+300, 2+570-3+140
Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. uchwala_125.pdf (201206 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.uchwala_126.pdf (396939 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.uchwala_127.pdf (197608 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.
Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.uchwala_128_2016.pdf (486377 B)2016-02-11
OpisUchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2016 r.
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. uchwala_129_2016.pdf (320726 B)2016-02-11
OpisUchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy
Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r.uchwala_130_2016.pdf (106946 B)2016-03-21
OpisUCHWAŁA NR XX/130/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 25 lutego 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka- II etap" obejmujący przebudowę drogi w km 0+010-1+890, 2+000-2+300, 2+570-3+140
Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r.uchwala_131_2016.pdf (104857 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jedlicze w zakresie ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 490, 491, 492 na długości 400 mb w miejscowości Chrząstówka
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r.uchwala_133_2016.pdf (111449 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r.uchwalaa_134_2016.pdf (107636 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło
Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r.uchwala_135_2016.pdf (108073 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. uchwala_136_2016.pdf (114153 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. uchwala_137_2016.pdf (327076 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Szebniach
Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. uchwala_138_2016.pdf (189612 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. uchwala_139_2016.pdf (184640 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 2 marca 2016 r. uchwala_140_2016.pdf (227889 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jasło do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu "Budowa Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy", składanego w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa - VI, poddziałanie 6.2.2 - Infrastruktura pomocy społecznej
Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. uchwala_145_2016.pdf (103839 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwal_146_2016.pdf (109927 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło
Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwala_147_2016.pdf (211774 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jasło, sposobu ich rozliczania
Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwala_148_2016.pdf (213142 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2016 roku
Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwala_149_2016.pdf (124549 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jasło
Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwala_150_2016.pdf (2613011 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "programu ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015 - 2020"
Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwala_151_2016.pdf (105241 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r.uchwala_152_2016.pdf (206846 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_153_2016.pdf (103827 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_154_2016.pdf (108674 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Boguchwała na realizację zadania pn.: "Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale".
Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. uchwala_155_2016.pdf (108411 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa na realizacje zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami"
Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. uchwala_156_2016.pdf (106584 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XV/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_157_2016.pdf (103366 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - II etap"
Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_159_2016.pdf (131825 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_160_2016.pdf (112357 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”
Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_163_2016.pdf (103883 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka- Gorajowice-Jasło"
Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_166_2016.pdf (115190 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_167_2016.pdf (105617 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_168_2016.pdf (514727 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło
Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_169_2016.pdf (114404 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_170_2016.pdf (235405 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 16 czerwca 2016 r. uchwala_171_2016.pdf (101824 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starostwa Powiatowego w Jaśle o uznanie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne
Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 16 czerwca 2016 r.uchwala_172_2016.pdf (112092 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Jasło projektu "Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec"
Uchwała Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. uchwala_174_2016.pdf (104846 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r.uchwala_175_2016.pdf (107073 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r.uchwala_176_2016.pdf (612085 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r.uchwala_177_2016.pdf (205401 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r.uchwala_178_2016.pdf (115339 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego”
Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2016 r. uchwala_180_2016_21072016.pdf (150363 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2016 r. uchwala_181_2016.pdf (125085 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie dodatkowych wyborów ławników na kadencję w latach 2016-2019
Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lipca 2016 r. uchwala_183_2016.pdf (104823 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Spółki z o.o.
Uchwała Nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 11 sierpnia 2016 r.uchwala_184_2016.pdf (104098 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok” w miejscowości Szebnie w km 0+000 – 1+649 – opracowanie dokumentacji przebudowy drogi
Uchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 11 sierpnia 2016 r.uchwala_185_2016.pdf (115837 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn."Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego"
Uchwała Nr XXX/188/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. uchwala_188_2016.pdf (206169 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXX/188/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jasło w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXX/189/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. uchwala_189_2016.pdf (203823 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXX/189/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XXXI/190/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 13 września 2016 r. uchwala_190_2016.pdf (107760 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXXI/190/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 13 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Uchwała Nr XXXII/191/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_191_2016.pdf (105306 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXXII/191/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn." Remont drogi powiatowej polegający na uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej w obrębie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 6+670 - 6+825"
Uchwała Nr XXXII/192/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_192_2016.pdf (104895 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXXII/192/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła na realizację zadania pn."Przebudowa drogi dojazdowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 185 obręb nr 10 - Sobniów I, do cmentarza na osiedlu Sobniów w Jaśle"
Uchwała Nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_196_2016.pdf (280791 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jasło do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu ”Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy” składanego w konkursie nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa – VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Uchwała Nr XXXII/197/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_197_2016.pdf (108259 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/197/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
Uchwała Nr XXXII/198/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_198_2016.pdf (586994 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/198/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
Uchwała Nr XXXII/199/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_199_2016.pdf (106763 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/199/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XXXII/200/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r.uchwala_200_2016.pdf (101927 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/200/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Jasło
Uchwała Nr XXXII/201/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_201_2016.pdf (99903 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/201/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXXII/202/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_202_2016.pdf (102559 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/202/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXII/203/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_203_2016.pdf (103001 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/203/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXII/204/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_204_2016.pdf (392421 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/204/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXXII/205/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r.uchwala_205_2016.pdf (103067 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/205/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXII/206/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. uchwala_206_2016.pdf (375967 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/206/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości we wsi Osobnica
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «