Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/336/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r.uchwala_XLIX_336.pdf (97627 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/336/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XLIX/337/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r.uchwala_XLIX_337.pdf (97122 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/337/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. uchwala_XLIX_340.pdf (98556 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasło" w ramach Poddziałania 9.1.1., Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r.uchwala_XLIX_341.pdf (186670 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XLIX/342/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r.uchwala_XLIX_342.pdf (94334 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/342/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie przystąpienia do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Uchwała Nr XLIX/343/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. uchwala_XLIX_343.pdf (97446 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/343/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. uchwala_XLIX_344.pdf (895520 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020" w Gminie Jasło
Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. uchwala_XLIX_345.pdf (92667 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Jasło darowizny nieruchomości we wsi Warzyce
Uchwała L/350/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. uchwala_L_350_2014.pdf (266222 B)2014-04-29
OpisUchwała L/350/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Uchwała L/351/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. uchwala_L_351_2014.pdf (233721 B)2014-04-29
OpisUchwała L/351/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia Wsi Gorajowice do Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011 - 2016
Uchwała L/352/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. uchwala_L_352_2014.pdf (1112400 B)2014-04-29
OpisUchwała L/352/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy jasło w 2014 roku.
Uchwała L/353/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. uchwala_L_353_2014.pdf (568915 B)2014-04-29
OpisUchwała L/353/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2014 r.
Uchwała L/354/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. uchwala_L_354_2014.pdf (1661451 B)2014-04-29
OpisUchwała L/354/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady gminy Jasło na 2014 r.
Uchwała L/355/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. uchwala_L_355_2014.pdf (227123 B)2014-04-29
OpisUchwała L/355/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 r.
Uchwała LI/356/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r.uchwala_LI_356_2014.pdf (245931 B)2014-04-29
OpisUchwała LI/356/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Jasło
Uchwała LI/357/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r.uchwala_LI_357_2014.pdf (1378999 B)2014-04-29
OpisUchwała LI/357/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału gminy Jasło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała LI/358/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r.uchwala_LI_358_2014.pdf (248178 B)2014-04-29
OpisUchwała LI/358/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała LI/361/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r.uchwala_LI_361_2014.pdf (510354 B)2014-04-29
OpisUchwała LI/361/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania skargi
Uchwała LII/363/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r.uchwala_2014_363.pdf (88892 B)2014-10-10
OpisUchwała LII/363/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gorajowice
Uchwała LII/364/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r.uchwala_2014_364.pdf (92600 B)2014-10-10
OpisUchwała LII/364/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka-Gorajowice-Jasło
Uchwała LII/365/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r.uchwala_2014_365.pdf (93860 B)2014-10-10
OpisUchwała LII/365/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego na zadanie pn. budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin-Dobrynia w miejscowości Osobnica
Uchwała LII/366/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. uchwala_2014_366.pdf (92525 B)2014-10-10
OpisUchwała LII/366/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego na zadanie pn. dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1862R Trzcinica-Jareniówka w Trzcinicy
Uchwała LIII/370/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r.uchwala_2014_370.pdf (95073 B)2014-10-10
OpisUchwała LIII/370/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji sieci kanalizacyjnej w m. Warzyce
Uchwała LIII/371/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r.uchwala_2014_371.pdf (95870 B)2014-10-10
OpisUchwała LIII/371/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego setną rocznicę pobytu i tworzenia armii II Brygady Legionów prze gen. Józefa Hallera na terenie Gminy Jasło
Uchwała LIII/372/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r.uchwala_2014_372.pdf (95625 B)2014-10-10
OpisUchwała LIII/372/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w miejscowości Warzyce, Osobnica i Szebnie
Uchwała LIV/375/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2014 r.uchwala_2014_375.pdf (191399 B)2014-10-10
OpisUchwała LIV/375/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Gminą Remetea Chioarului - Rumunia
Uchwała LV/376/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r.uchwala_2014_376.pdf (93778 B)2014-10-10
OpisUchwała LV/376/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/366/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego na zadanie pn. dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1861R Trzcinica-Jareniówka w Trzcinicy
Uchwała LV/377/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r.uchwala_2014_377.pdf (94135 B)2014-10-10
OpisUchwała LV/377/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica-Jareniówka w Trzcinicy
Uchwała LV/379/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r.uchwala_2014_379.pdf (99706 B)2014-10-10
OpisUchwała LV/379/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa komunalnego w Jaśle sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasło oraz budowy studni głębinowych w m. Szebnie
Uchwała LV/380/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r.uchwala_2014_380.pdf (95532 B)2014-10-10
OpisUchwała LV/380/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny
Uchwała LV/381/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r.uchwala_2014_381.pdf (91510 B)2014-10-10
OpisUchwała LV/381/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach na zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP Warzyce
Uchwała LVI/382/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r.uchwala_2014_382.pdf (96521 B)2014-10-10
OpisUchwała LVI/382/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu jasielskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie" w km 0+495+0+860 w miejscowości Bierówka
Uchwała LVI/383/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r.uchwala_2014_383.pdf (94842 B)2014-10-10
OpisUchwała LVI/383/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1848R przez wieś Zimna Woda" w km 0+622+1+610 w miejscowości Zimna Woda
Uchwała LVI/384/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r. uchwala_2014_384.pdf (96444 B)2014-10-10
OpisUchwała LVI/384/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powioatu Jasielskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy"
Uchwała LVII/387/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. uchwala_2014_387.pdf (91806 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/387/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
Uchwała LVII/388/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r.uchwala_2014_388.pdf (92310 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/388/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)
Uchwała LVII/390/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r.uchwala_2014_390.pdf (94209 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/390/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała LVII/391/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r.uchwala_2014_391.pdf (2847718 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/391/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała LVII/391/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r.uchwala_2014_391.pdf (2847718 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/391/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała LVIII/393/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. uchwala_2014_393.pdf (115043 B)2014-10-10
OpisUchwała LVIII/393/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała LVIII/395/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. uchwala_2014_395.pdf (115202 B)2014-10-10
OpisUchwała LVIII/395/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jasło na zaciągnięcia zobowiązania na rok 2015 i zabezpieczenia środków na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Łaskch z budową podjazdu dla niepełnosprawnych"
Uchwała LIX/396/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. uchwala_2014_396.pdf (101517 B)2014-12-19
OpisUchwała LIX/396/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała LIX/398/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r.uchwala_2014_398.pdf (101954 B)2014-12-19
OpisUchwała LIX/398/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
Uchwała LIX/399/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r.uchwala_2014_399.pdf (105265 B)2014-12-19
OpisUchwała LIX/399/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała LIX/400/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r.uchwala_2014_400.pdf (104932 B)2014-12-19
OpisUchwała LIX/400/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/379/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasło oraz budowy studni głębinowych w m. Szebnie
Uchwała LIX/402/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r.uchwala_2014_402.pdf (99171 B)2014-12-19
OpisUchwała LIX/402/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Wolica
Uchwała LX/405/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2014 r.uchwala_2014_405.pdf (101633 B)2014-12-19
OpisUchwała LX/405/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2015
Uchwała I/I/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 1 grudnia 2014 r. uchwala_1_1.pdf (94825 B)2015-01-12
OpisUchwała I/I/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jasło
Uchwała II/2/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 r.uchwala_2_2.pdf (101305 B)2015-01-12
OpisUchwała II/2/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jasło
Uchwała II/4/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 r.uchwala_2_4.pdf (100857 B)2015-01-12
OpisUchwała II/4/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy Jasło
Uchwała III/6/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r.uchwala_3_6.pdf (215298 B)2015-01-12
OpisUchwała III/6/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r."
Uchwała III/7/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwala_3_7.pdf (210451 B)2015-01-12
OpisUchwała III/7/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Uchwała III/8/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwala_3_8.pdf (196403 B)2015-01-12
OpisUchwała III/8/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Uchwała III/9/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwala_3_9.pdf (108605 B)2015-01-12
OpisUchwała III/9/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady gGminy
Uchwała III/10/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwala_3_10.pdf (100277 B)2015-01-12
OpisUchwała III/10/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała LI/359/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r.uchwala_2014_359.pdf (235833 B)2016-02-16
OpisUchwała LI/359/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała LI/360/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. uchwala_2014_360.pdf (229874 B)2016-02-16
OpisUchwała LI/360/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała LVII/389/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r.uchwala_2014_389.pdf (238403 B)2016-02-16
OpisUchwała LVII/389/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Opaciu
Uchwała LVIII/394/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. uchwala_2014_394.pdf (192640 B)2016-02-16
OpisUchwała LVIII/394/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brzyściu
Uchwała LIX/401/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. uchwala_2014_401.pdf (194553 B)2016-02-16
OpisUchwała LIX/401/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Łaski
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «