Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia 2016 r.
Ogłoszenieogloszenie_warzyce.pdf (309979 B)2016-01-12
Opis O G Ł O S Z E N I EUrząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ./, Uchwały NR XV/ 87/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. Uchwały Nr Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Warzyce.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16011412540.pdf (289643 B)2016-01-14
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło Obwieszczenie.pdf (670090 B)2016-01-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do sporządzania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_2.pdf (362089 B)2016-01-22
OpisGPI.6733.2.2016 Jasło, dnia 2016.01.22


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 22.01.2016 zostało wszczęte na wniosek Starosty Jasielskiego ul. Rynek 18, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka w km 1+979 w miejscowości Chrząstówka” zlokalizowany na działkach nr ewid: 31/9, 31/10, 36/1, 36/2, 59/8, 59/19, 265/1, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 493/1, 516, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4 położonych w miejscowości Chrząstówka, gmina Jasło.
Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16012213280.pdf (425119 B)2016-01-22
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. : " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_7.pdf (488843 B)2016-01-29
OpisGPI.6733.7.2015 Jasło, 2016.01.28
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015. poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2015 poz. 199) zawiadamia się, że w dniu 28.01.2016r., Wójt Gminy Jasło wydał decyzje ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii SN 15KV jako powiazanie pomiędzy liniami SN 15KV GPZ Hankówka – Brzostek a odgałęzienie Lubla” zlokalizowany na działkach nr ewid: - 667, 668, 669, 672, 673/4, 674/4, 675/2, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 676, 674/2, 673/1, 695/2, 671/2, 659, 649, 648, 647, 646, 639, 636/1, 638, 637, 632, 631, 630/2, 627, 610/2, 588/2, 581, 577, 573, 566, 485, 677/4, 696, 697, 700/2, 701, 704, 706, 707/1, 708/3, 709/4, 716, 718/2, 720, 721, 719, 722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 738, 739, 740, 741, 743, 744/2, 745, 742/2, 748, 749, 750/2, 752, 754, 756, 757, 758/3, 760, 762/2, 763/2, 766/2, 768, 770/4, 770/2, 771, 772, 776, 783, 782/2, 781, 779/3, 405/10, 901/2, 900, 888/1, 888/3, 888/2, 921/3, 402, 401, 396/2, 227, 331/2, 324, 323, 326/2, 395/2, 400/2, 885, 226, 825/1, 547, 447, 309, 308, 298/2, 275, 295, 287/2, 283/2, 284/2, 276, 269, 261, 258/2, 255, 247/4, 245/1, 245/2, 243, 241, 238/4, 237/1, 236, 235/5, 234/2, 233/2, 230, 228/2, 107/2, 453, 556, 552, 551, 550, 545, 452, 448, 450, 445, 446, 444, 439, 431/1, 433, 432/1, 405/8, 405/9, 921/1 – położonych w miejscowości Bierówka gmina Jasło,
- 2136/1, 2135, 2124/3, 2139, 2140, 2141, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150/2, 2194, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2105, 2177, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075/9, 2075/8, 2075/7, 2075/6, 2075/3, 2075/2, 2073, 2072, 2071/1, 2070, 2176/1, 1943, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1073, 1983, 1989, 1990/4, 2007, 2008, 2020, 2023, 2032, 2033, 2043/1, 2049, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2056, 2057, 2048 1888 – położonych w miejscowości Warzyce gmina Jasło, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Leja, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów, działającego na mocy pełnomocnictwa Nr 043/1/OM/2012 w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

W związku z powyższym w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .
Opinia sanitarna PPIS w JaśleSKMBT_C454e16020113050.pdf (595417 B)2016-02-01
OpisOpinia sanitarna Państwowego Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w Jaśle uznająca za zbędne zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pod nazwą: " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16021015000.pdf (485089 B)2016-02-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+820-2+870 wraz z mostem przez rzekę Bednarkę w km 2+831 w miejscowości Osobnica”.
Ogłoszenie Wójta Gminy Jasłoogloszenie_dotacje_2016.pdf (314497 B)2016-02-19
OpisOgłoszenie Wójta Gminy Jasło o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie sportu na 2016 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie_rdos.pdf (688760 B)2016-02-29
OpisObwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 23 lutego 2016 r.

dot. sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041 położonego na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie jasielskim, gminie Jasło (m. Trzcinica, Opacie) oraz gminie Skołyszyn (m. Bączal Dolny)
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło w sprawie PONEObwieszczenie Wojta.pdf (464197 B)2016-03-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16030810350.pdf (438353 B)2016-03-08
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujące o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia RDOŚ w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041 oraz z dokumentacją sporządzoną na potrzeby planu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do niniejszego projektu w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16040608270.pdf (382337 B)2016-04-06
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica – Jareniówka”.
Postanowienie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16040608260.pdf (6797267 B)2016-04-06
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica – Jareniówka”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16050411190.pdf (457008 B)2016-05-04
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki".
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego SKMBT_C454e16050912380.pdf (302986 B)2016-05-09
OpisObwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/15 z dn. 27.08.2015r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn."Ropa-Etap1-budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie".
Postanowienie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16050912510.pdf (6355975 B)2016-05-09
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+820-2+870 wraz z mostem przez rzekę Bednarkę w km 2+831 w miejscowości Osobnica”.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16050913370.pdf (387201 B)2016-05-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16051007560.pdf (479236 B)2016-05-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka".
Informacja Starosty Powiatowego w Gorlicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu w JaśleSKMBT_C454e16051012240.pdf (403070 B)2016-05-10
OpisInformacja Starosty Powiatowego w Gorlicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu w Jaśle w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka w km 1+960 - 2+000 wraz z mostem w km 1+979 na potoku bez nazwy w miejscowości Chrząstówka" w zakresie szczególnego korzystania z wód dotyczących wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wykonania urządzeń wodnych.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16052412140.pdf (489527 B)2016-05-24
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przekazania przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16060211420.pdf (772232 B)2016-06-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SKMBT_C454e16060212460.pdf (978744 B)2016-06-02
OpisDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka”.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_14.pdf (435459 B)2016-06-03
OpisGPI.6733.14.2016
Jasło, dnia 2016.06.02O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 16.05.2016 zostało wszczęte na wniosek Pani Leokadii Waryńskiej-Leja ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Oddział w Rzeszowie Rejon Energetyczny Krosno postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii kablowej Sn – 15 KV” w ramach zadania - przebudowa L.SN-15KV Niegłowice – Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 21 do 25 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Trzcinica 9, 10 i Jareniówka 4 na linię kablową na działkach nr ewid:241/1, 250/3, 250/4, 251/1, 211, 228/1, 228/9, 229, 195, 196, 194, 155, 197, 198, 180, 150, 149, 151, 152/3, 134, 136, 139, 147, 137, 138, 146, 145, 141, 142/2, 142/1, 210, 1026, 503, 500, 494, 493, 495, 273, 276/2, 275/2, 270, 266, 267/1, 274, 301/1, 229/1, 312, 326/1, 326/2, 327, 328/2, 329/2, 328/1, 358, 323, 321, 320, 318, 317, 316, 390, 381, 389, 391/2, 392, 391/1, 393, 315/1, 319, 299/2, 298, 255/6, 260/4, 260/5, 144, 153, 230, 228/7, 228/5, 357, 228/6, 240/1, 240/2, 240/3 położonych w miejscowości Trzcinica oraz działkach nr ewid: 386, 411/2, 411/1, 424, 426/1, 415/3, 415/4, 414 położonych w miejscowości Jareniówka, gmina Jasło

Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_gpi.pdf (411657 B)2016-06-09
OpisGPI.6733.13.2016 Jasło, dnia 2016.06.08O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 16.05.2016 zostało wszczęte na wniosek Pani Leokadii Waryńskiej-Leja ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Oddział w Rzeszowie Rejon Energetyczny Krosno postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii kablowej Sn – 15 KV” w ramach zadania - przebudowa L.SN-15KV Niegłowice – Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 24 do 34 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Opacie 1 i 2 na linię kablową SN 15KV na działkach nr ewid:
158/2, 157/1, 157/2, 181/2, 183, 184, 186/1, 187/1, 190, 189, 264, 364/2, 364/1, 365/1, 366/1, 367, 368, 369/1, 369/2, 376, 377, 378, 364/1, 113/6, 371, 188, 134, 159/2, 154/1, 156, 182/1, 182/3, 185/1, 191 położonych w miejscowości Opacie, gmina Jasło oraz działkach nr ewid: 1039, 1040, 1041/2, 1042, 1044, 1045, 1046/1, 1047, 1050, 1051, 1052, 1056, 1060/2, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1057, 1058, 1041/1, 1048, 1067, 1068, 809 położonych w miejscowości Bączal Dolny, Gmina Skołyszyn

Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .

Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16060912580.pdf (462940 B)2016-06-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+820-2+870 wraz z mostem przez rzekę Bednarkę w km 2+831 w miejscowości Osobnica”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachSKMBT_C454e16061008270.pdf (878235 B)2016-06-10
OpisDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+820-2+870 wraz z mostem przez rzekę Bednarkę w km 2+831 w miejscowości Osobnica”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16061009240.pdf (293340 B)2016-06-10
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ponownego zobowiązania Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.:" Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie".
Zawiadomienie Marszałka Województwa PodkarpackiegoSKMBT_C454e16060212460.pdf (978744 B)2016-06-15
OpisZawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego informujące o opracowaniu projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko, a także informujące o planowanym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców gminy, w terminie podanym w/w piśmie.

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16061613310.pdf (446677 B)2016-06-16
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zobowiązania inwestora PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, do uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia p.n.: Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16062913020.pdf (397772 B)2016-06-29
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182” .
Opinia Sanitarnaopinia sanitarna Osobnica_Wyslanka.pdf (726140 B)2016-07-06
OpisOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182” .
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło obwieszczenie ws drogi WarzyceZaplocia.pdf (386908 B)2016-07-07
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. : " Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce-Zapłocia w km 0+000 - 2+134".
Opinia Sanitarnaopinia sanitarna Warzyce-Zaplocia.pdf (718618 B)2016-07-11
OpisOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce-Zapłocia w km 0+000-2+134” .
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłoobwieszczenie.pdf (326691 B)2016-07-15
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+184"
Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie RDOS.pdf (512102 B)2016-07-15
OpisPismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+184"
Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle PPIS.pdf (510388 B)2016-07-15
OpisPismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+184"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło obwieszczenie Laki_Trzcinica1.pdf (392208 B)2016-07-18
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi położonej na działce nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000-1+343"
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinia RDOS.pdf (2257543 B)2016-07-18
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182” .
Obwieszczenie Wójta Gminy obwieszczenie Wolica.pdf (635270 B)2016-07-19
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600"
Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w JaślePPIS Wolica.pdf (472489 B)2016-07-19
OpisPismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600"
Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie RDOS Wolica.pdf (474305 B)2016-07-19
OpisPismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło obwieszczenie Osobnica.pdf (623295 B)2016-07-19
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237"
Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle PPIS Osobnica.pdf (465902 B)2016-07-19
OpisPismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237"
Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w RzeszowieRDOS Osobnica.pdf (540570 B)2016-07-19
OpisPismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237"
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_13.pdf (461273 B)2016-07-26
OpisGPI.6733.13.2016

Jasło, 2016.07.26

O B W I E S Z C Z E N I E
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778) oraz art. 10 i art 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2013. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pani Leokadii Weryńskiej-Leja ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Oddział w Rzeszowie Rejon Energetyczny Krosno postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii kablowej Sn – 15 KV” w ramach zadania - przebudowa L.SN-15KV Niegłowice – Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 24 do 34 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Opacie 1 i 2 na linie kablową SN KV na działkach nr ewid: 158/2, 157/1, 157/2, 181/2, 183, 184, 186/1, 187/1, 190, 189, 264, 364/2, 364/1, 365/1, 366/1, 367, 368, 369/1, 369/2, 376, 377, 378, 364/1, 113/6, 371, 188, 134, 159/2, 154/1, 156, 182/1, 182/3, 185/1, 191 położonych w miejscowości Opacie, gmina Jasło oraz działkach nr ewid: 1039, 1040, 1041/2, 1042, 1044, 1045, 1046/1, 1047, 1050, 1051, 1052, 1056, 1060/2, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1057, 1058, 1041/1, 1048, 1067, 1068, położonych w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn - Urząd Gminy Jasło informuje, iż została zgromadzona całość materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie zawiadamia się, zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15 .Opinia sanitarnaopinia sanitarna-trzcinica.pdf (740453 B)2016-07-27
OpisOpinia sanitarna dot. " Przebudowy drogi położonej na działce nr 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000-1+343".
Opinia sanitarnaopinia sanitarna-laski.pdf (733893 B)2016-07-27
OpisOpinia sanitarna dot. "Przebudowy drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kierunku Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+00-1+184, gmina Jasło".
Opinia sanitarnaopinia sanitarna-Wolica.pdf (717830 B)2016-07-27
OpisOpinia sanitarna dot. "Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600, gmina Jasło".
Opinia sanitarnaopinia sanitarna-Osobnica.pdf (648073 B)2016-07-27
OpisOpinia sanitarna dot. "Przebudowy drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237, gmina Jasło".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16072812521.pdf (432925 B)2016-07-28
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa przekroczenia rzeki Jasiołka rurociągiem i gazociągiem – KRNIGZ Roztoki”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięciaSKMBT_C454e16072812520.pdf (777227 B)2016-07-28
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa przekroczenia rzeki Jasiołka rurociągiem i gazociągiem – KRNIGZ Roztoki”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie_4.pdf (463055 B)2016-07-29
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" , dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16080211530.pdf (403389 B)2016-08-02
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanym w dniu 26 lipca 2016 roku, postanowieniu wyrażającym stanowisko, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia p.n. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice", przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-35/15/10/jg z dnia 3 grudnia 2010 roku.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e16080211540.pdf (833078 B)2016-08-02
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2016 roku, wyrażające stanowisko, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia p.n. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice", przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-35/15/10/jg z dnia 3 grudnia 2010 roku.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego10_08_2016_obwieszczenie_starosty.pdf (156697 B)2016-08-10
OpisStosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2031) Starosta Jasielski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6740.7.100.2016 na wniosek z dnia 29.07.2016 r. Zarządu Powiatu w Jaśle o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica - Jareniówka".
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie15.opiniaRDOS-TrzcinicaLaki.pdf (2419355 B)2016-08-17
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia p.n.: " Przebudowa drogi położonej na działce nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000-1+343", wyrażająca stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie17.opiniaRDOS-Wolica.pdf (2410379 B)2016-08-17
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia p.n.: " Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600", wyrażająca stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16081710020.pdf (391714 B)2016-08-17
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło zawiadamiające strony postępowania o wydanym postanowieniu, stwierdzającym brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : " Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182”.
Postanowienie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16081611550.pdf (528669 B)2016-08-17
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : "Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182”.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie14.opiniaRDOS-WarzyceZaplocia.pdf (2628709 B)2016-08-17
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyrażająca stanowisko braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : " Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce - Zapłocia w km 0+000-2+134".
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie16.opiniaRDOS-Laski.pdf (2592991 B)2016-08-17
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyrażająca stanowisko braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : " Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości łaski w km 0+000-1+184".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie SKMBT_C454e16083112200.pdf (424743 B)2016-09-02
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : " Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki".
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie SKMBT_C454e16083112201.pdf (486647 B)2016-09-02
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : " Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki".
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasłodoc00103620160902121709.pdf (364973 B)2016-09-02
OpisZawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia p.n. : "Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica - Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc00103720160902121800.pdf (473742 B)2016-09-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia p.n. : "Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica - Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182".
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_20.pdf (483303 B)2016-09-12
OpisGPI.6733.20.2016 Jasło, 2016.09.12O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 778) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.
z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 12.09.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Mazura zam. ul. Rafineryjna 112, 38-200 Jasło działającego w ramach pełnomocnictwa nr PSG6/P-2/830/2015 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło – ETAP III na działkach nr ewid.:1041, 1085/4, 1473, 1556/2, 1752/1, 1468, 1516/1, 1516/2, 1556/1, 1124/4, 1717/1, 1127, 1842/1,1094, 1098, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1119, 1116, 1124/1, 1124/5, 1124/3, 1125/2, 1125/4, 1125/10, 1125/8, 1125/9, 1125/3, 1575, 1577/1, 1577/2, 1578, 1579, 1576, 1574, 1572, 1573, 1571, 1566/3, 1566/1, 1565, 1563, 1562, 1561/1, 1561/2, 1560/1, 1560/2, 1559/1, 1558/2, 1558/1, 1554/1, 1554/2, 1603/9, 1603/11, 1615, 1616, 1617/1, 1617/2, 1737, 1739, 1719/3, 1719/1, 1742/1, 1742/2, 1743, 1744, 1846/4, 1847, 1848, 1846/2, 1849/1, 1854/4, 1857/2, 1861/2, 1853/1, 1552, 1551/3, 1551/5, 1551/6, 1539, 1540, 1524/4, 1523/1, 1525/1, 1528/3, 1528/2, 1522, 1526, 1521/4, 1521/7, 1521/12, 1520/2, 1517/1, 1515, 1514, 1517/5, 1914, 1467, 1469/1, 1466/2, 1466/1, 1469/2, 1470, 1471, 1465/5, 1465/4, 1465/3, 1464/4,1465/6, 1463/4, 1464/3, 1463/3, 1462/1, 1461/1, 1460/1, 1861/6, 1861/7, 1861/10, 1864, 1865/3, 1866, 1868/1, 1868/2, 1916/1, 1908, 1909/1, 1909/2, 1910/1, 1910/6, 1915, 1918/1, 1919, 1921/1, 1922, 1923/1 ,1524/1, 1538/2, 1538/3.

Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok., 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15.

Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie_starosta.pdf (1646847 B)2016-09-14
OpisStarosta Jasielski zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AB.6740.7.100.2016 z dnia 12 września 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica - Jareniówka" dla Zarządu Powiatu w Jaśle
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_14092016.pdf (415632 B)2016-09-14
OpisGPI.6733.23.2016 Jasło, 2016.09.14O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 778) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 12.09.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Mazura zam. ul. Rafineryjna 112, 38-200 Jasło działającego w ramach pełnomocnictwa nr PSG6/P-2/830/2015 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło – ETAP II na działkach nr ewid.: 1269/2, 1290/5, 1419/3, 1432/1, 1490/1, 3221/1, 1335/10, 1322/1, 1363/1, 1314, 1315, 1325/1, 1325/2, 1326, 1327/1, 1328, 1329, 1332/1, 1333, 1334, 1335/3, 1335/4, 1335/8, 1335/9, 1335/11, 1337, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1341, 1346/1, 1350/1, 1353, 1354, 1355, 1356/3, 1361, 1369/1, 1369/2, 1368, 1370, 1373/1, 1374, 1381, 1382/2, 1382/5, 1382/6, 1382/7, 1384/5, 1385/5, 1385/7, 1385/8, 1385/6, 1386, 1387/1, 1387/3, 1387/4, 1388/1, 1372, 1390/2, 1388/2, 1389, 1391, 1419/1, 1419/3, 1392, 1393, 1394, 1405/1, 1406/1, 1407/2, 1408/1, 1408/2, 1409, 1410, 1418, 1419/2, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1424/5, 1424/7, 1425, 1426, 1427/3, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433/3, 1434/1, 1434/2, 1436, 1437/2, 1438/2, 1441/1, 1435, 1441/2, 1442/1, 1442/2, 1479, 1480, 1481, 1482/1, 1482/3, 1483, 1484, 1485, 3282, 1324/2, 1330, 1331/1, 1332/3, 1350/2, 1037, 1437/1, 1416, 1443/1.

Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok., 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515.


Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16092009260.pdf (375916 B)2016-09-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce – Zapłocia w km 0+000-2+134”.
Postanowienie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16092009261.pdf (560957 B)2016-09-20
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce – Zapłocia w km 0+000-2+134”.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16092009541.pdf (380121 B)2016-09-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi położonej na działkach nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000 – 1+343”.
Postanowienie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16092009540.pdf (590525 B)2016-09-20
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : „Przebudowa drogi położonej na działkach nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000 – 1+343”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc00171120160921132241.pdf (413633 B)2016-09-21
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000 – 1+184”.
Postanowienie Wójta Gminy Jasłodoc00171020160921132158.pdf (5496474 B)2016-09-21
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000 – 1+184”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc00188720160927094839.pdf (430488 B)2016-09-27
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: :„Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182”.
Decyzja Wójta Gminy Jasłodoc00188620160927094752.pdf (5882291 B)2016-09-27
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: :„Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie doc00200420160928143836.pdf (611960 B)2016-09-28
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041.
Informacja o opinii sanitarnej 18opiniapodtrzymujacaSANEPID.pdf (325915 B)2016-09-30
OpisPismo informujące o podtrzymaniu opinii sanitarnej znak: PZNS.4540.33.2016.2 z dnia 25.07.2016r. , uznającej za zbędne zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000 - 2+237".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc00216320161001103827.pdf (411199 B)2016-10-01
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydanym przez Wójta Gminy Jasło, postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330 – 1+600”.
Postanowienie Wójta Gminy Jasłodoc00216420161001103844.pdf (5563651 B)2016-10-01
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330 – 1+600”.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie18opiniaRDOS.pdf (2912061 B)2016-10-03
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : "Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237".
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasłodoc00235420161005143318.pdf (359152 B)2016-10-05
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce – Zapłocia w km 0+000-2+134”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło doc00235520161005143333.pdf (466951 B)2016-10-05
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce – Zapłocia w km 0+000-2+134”.
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasłodoc00235220161005143243.pdf (364954 B)2016-10-05
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi położonej na działkach nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000 – 1+343”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc00235320161005143258.pdf (475399 B)2016-10-05
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi położonej na działkach nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000 – 1+343”.
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasłodoc00236620161006075319.pdf (364873 B)2016-10-06
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : „Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000 – 1+184”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc00236720161006075335.pdf (472381 B)2016-10-06
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło zawiadamiające strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : „Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000 – 1+184”.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2016-10-12
Opisstarosta Jasielski zawiadamia o wniesieniu do Wojewody Podkarpackiego odwołań od decyzji znak: AB.6740.7.100.2016. z dnia 12 września 2016 r. Starosty Jasielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica - Jareniówka" dla Zarządu Powiatu w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasło17zawiadomienie.pdf (317922 B)2016-10-19
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr1133343 R Wolica przez wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło17obwieszczenie.pdf (436015 B)2016-10-19
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr1133343 R Wolica przez wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600" oraz o możliwości zapoznania się z nim, a także możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Obwieszczenie Wojta Gminy JasłoSKMBT_C454e16102614010.pdf (389314 B)2016-10-26
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237".
Postanowienie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16102614011.pdf (683337 B)2016-10-26
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16103113380.pdf (429933 B)2016-10-31
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce - Zapłocia w km 0+000-2+134".
Decyzja Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16103113381.pdf (679122 B)2016-10-31
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce - Zapłocia w km 0+000-2+134".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16103113400.pdf (443840 B)2016-10-31
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi położonej na działkach nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000-1+343".
Decyzja Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16103113401.pdf (679302 B)2016-10-31
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi położonej na działkach nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000-1+343".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16103113410.pdf (435725 B)2016-10-31
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kierunku Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+184".
Decyzja Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e16103113490.pdf (682099 B)2016-10-31
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kierunku Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+184".
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_20.pdf (483303 B)2016-11-03
OpisGPI.6733.20.2016 Jasło, 2016.11.02O B W I E S Z C Z E N I E
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 778) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Piotra Mazura zam. ul. Rafineryjna 112,38-200 Jasło działającego w ramach pełnomocnictwa nr PSG6/P-2/830/2015 w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38- 200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło – ETAP III na działkach nr ewid.: 1041, 1085/4, 1473, 1556/2, 1752/1, 1468, 1516/1, 1516/2, 1556/1, 1124/4, 1717/1, 1127, 1842/1, 1094, 1098, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1111, 1112, 1113, 1114/1, 1115, 1117, 1119, 1116, 1124/;1, 1124/5, 1124/3, 1125/2, 1125/4, 1125/10, 1125/8, 1125/9, 1125/3, 1575, 1577/1, 1577/2, 1578, 1579, 1576, 1574, 1572, 1573, 1571, 1566/3, 1566/1, 1565, 1563, 1562, 1561/1, 1561/2, 1560/1, 1560/2, 1559/1, 1558/2, 1558/1, 1554/1, 1554/2, 1603/9, 1603/11, 1615, 1616, 1617/1, 1617/2, 1737,1739, 1719/3, 1719/1, 1742/1, 1742/2, 1743, 1744, 1846/4, 1847, 1848, 1846/2, 1849/1, 1854/4, 1857/2, 1861/2, 1853/1, 1552, 1551/3, 1551/5, 1551/6, 1539, 1540, 1524/4, 1523/1, 1525/1`, 1528/3, 1528/2, 1522, 1526, 1521/4, 1521/7, 1521/12, 1520/2, 1517/1, 1515, 1514, 1517/5, 1914, 1467, 1469/1, 1466/2, 1466/1, 1469/2, 1470, 1471, 1465/5, 1465/4, 1465/3, 1464/4, 1465/6, 1463/4, 1464/3, 1463/3, 1462/1, 1461/1, 1460/1, 1861/6, 1861/7, 1861/10, 1864, 1865/3, 1866, 1868/1, 1868/2, 1916/1, 1908, 1909/1, 1909/2, 1910/1, 1910/6, 1915, 1918/1, 1919, 1921/1, 1922, 1923/1, 1524/1, 1538/2, 1538/3 w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczającymi - informujemy, iż zostały zgromadzone materiały dowodowe umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok., 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_23.pdf (457707 B)2016-11-03
OpisGPI.6733.23.2016 Jasło, 2016.11.02O B W I E S Z C Z E N I E
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r., poz. 778) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Piotra Mazura zam. ul. Rafineryjna 112,38-200 Jasło działającego w ramach pełnomocnictwa nr PSG6/P-2/830/2015 w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38- 200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło – ETAP II na działkach nr ewid.: 1269/2, 1290/5, 1419/3, 1432/1, 1490/1, 3221/1, 1335/10, 1322/1, 1363/1, 1314, 1315, 1325/1, 1325/3, 1325/4, 1326, 1327/1, 1328, 1329, 1332/1, 1333, 1334, 1335/3, 1335/4, 1335/8, 1335/9, 1335/11, 1337, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1341, 1346/1, 1350/1, 1353, 1354, 1355, 1356/3, 1361, 1369/1, 1369/2, 1368, 1370, 1373/1, 1374, 1381, 1382/2, 1382/5, 1382/6, 1382/7, 1384/5, 1385/5, 1385/7, 1385/8, 1385/6, 1386, 1387/1, 1387/3, 1387/4, 1388/1, 1372, 1390/2, 1388/2, 1389, 1391, 1419/1, 1392, 1393, 1394, 1405/1, 1406/1, 1407/2, 1408/1, 1408/2, 1409, 1410, 1418/1, 1418/2, 1419/2, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1424/5, 1424/7, 1425, 1426, 1427/3, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433/6, 1434/1, 1434/2, 1436, 1437/2, 1438/2, 1441/1, 1435, 1441/2, 1442/1, 1442/2, 1479, 1480, 1481, 1482/1, 1482/3, 1483, 1484, 1485, 3282, 1324/2, 1330/1, 1330/2, 1331/1, 1332/3, 1350/2, 1037, 1437/1, 1416, 1443/1 w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczającymi - informujemy, iż zostały zgromadzone materiały dowodowe umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok., 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15.


     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «