Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia 2015 r.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie..pdf (555795 B)2015-01-16
OpisGPI.6733.14.2014 Jasło, 2015.01.16

OBWIESZCZENIE
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. I 0 i art 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2013. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Wójta Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38- 200 Jasło dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej zlokalizowanej na działkach nr ewid: 168, 169 i 175 położonych w miejscowości Opacie, Gmina Jasło informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-01-22
OpisGPI.6733.2.2015 Jasło, 2015.01.22
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia si((, ze w dniu 19.01.2015 zostało wszczęte na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki reprezentowanego przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Pana Stanisława Mlickiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego oraz przebudowa i rozbudowa budynku szatni na działkach nr ewid:1791115 i 181112 położonych w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy JedliczeSKMBT_C454e15012309170.pdf (353310 B)2015-01-23
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Moderówka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie Gminy Jedlicze na działce nr ew. 2000 w miejscowości Moderówka".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e15012313210.pdf (1135033 B)2015-01-23
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. "Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim".
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-01-27
OpisOBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Oz. U. 2013, poz. 267, ze zmianami) i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Oz. U. 2013, poz. 687, ze zmianami),

STAROSTA JASIELSKI
ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:AB.6740.7.105.2014

na wniosek z dnia 25.08.2014r. (l.dz. 12923 z dnia 26.08.2014r.) Zarządu Powiatu w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18, skorygowany pismem z dnia 20.01.2015r. (l.dz. 917 z dnia 21.01.2015r.) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów)-Ł.aski-Nowy Glinik" oraz o ponownym rozpatrywaniu sprawy, w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: I-VII.7821.2.2014 z dnia 17 grudnia 2014r. o uchyleniu w całości decyzji Starosty Jasielskiego znak: AB.6740.7.105.2014 z dnia 26 września
2014r. i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
Przedmiotowa inwestycja drogowa dotyczy rozbudowy drogi powiatowej na działkach:

1.DZIAŁKI WCHODZĄCE W CAŁOŚCI W INWESTYCJĘ DROGOWĄ W KM 1+810,00- 1+921,80 (położone w liniach rozgraniczających teren):
nr ewid.97/2,139/4,153/4,155/2,174/2,195/9 w obrębie ewid. Łaski, jednostka ewid. Jasło - gmina.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e15020211170.pdf (585311 B)2015-02-02
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postepowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoGPI_6733_14_2014.pdf (398938 B)2015-02-02
OpisGPI.6733.14.2104 Jasło, 2015.02.02

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.267) zawiadamia się, iż w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłoczonej zlokalizowanej na działkach nr ewid: 168, 169 i 175 położonych w miejscowości Opacie, gmina Jasło w dniu 02.02.2015 Wójt Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji znak: GPI.6733.14.2104

W związku z powyższym zainteresowani mogę zapoznać się z treścią decyzji w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie po. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie SKMBT_C454e15021710550.pdf (314344 B)2015-02-17
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj., podkarpackie", iż w dniu 11 lutego 2015 roku pismem znak: WOOŚ.4233.26.2013.MG-80 zobowiązano Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e15021710570.pdf (4192729 B)2015-02-17
OpisPismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4233.26.2013.MG-80 z dnia 11 lutego 2015 roku, zobowiązujące Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: " Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie"; w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Ogłoszenie Wójta Gminy Jasłoogloszenie_wojta.pdf (334894 B)2015-02-20
OpisOgłoszenie Wójta Gminy Jasło o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie sportu na 2015 r.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w KrośnieSKMBT_C454e15022511200.pdf (325267 B)2015-02-25
OpisObwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie informujące, iż decyzją z dnia 23 lutego 2015 roku znak: SKO.4170.169.1429.2014 utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Jasło z dnia 19 listopada 2014 roku znak: AGiOŚ.6220.1.2014-46 w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą : "Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych" zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz na działce ewid. 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej, w miejscowości Wolica, Gmina Jasło.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-02-25
OpisGPI.6733.6.2015 Jasło, 2015.02.25


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póż. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2015.02.25 zostało wszczęte na wniosek pana Krzysztofa Juszczyka i Pana Antoniego Szpaka reprezentujących Spółkę Wodną Gorajowice, Gorajowice 38, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach położonych:
- w miejscowości Gorajowice, gmina Jasło na działkach nr ewid.: 156, 153/2, 153/3, 153/4, 155, 154/2, 153/6, 153/5, 152/1, 162, 150, 149/3, 152/2, 149/5, 149111, 149/12,146, 148/1, 169/1,145/1, 145/2, 140/1, 143/2,5/3, 15111, 130, 133/1, 133/2, 128;
- w miejscowości Kowalowy, gmina Jasło na działkach nr ewid.: 700/7, 700/9, 700/6, 700/8, 701, 770/1, 769/4, 769/6, 770/2, 769/2, 769/5, 702/3;
- miasto Jasło, obr. 1 Kowalowy działka nr ewid. 157.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie obwieszczenie_rdos.pdf (688760 B)2015-03-04
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-03-19
OpisGPI.6733.2.2015 Jasło, 2015.03.19OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, iż w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji stadionu lekkoatletycznego oraz przebudowie i rozbudowie budynku szatni na części działek nr ewid:
1791115 i 181112 położonych w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło w dniu 19.03.2015 W6jt Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło wydal decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji znak: GPI.6733.2.2015.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc04279320150324131444.pdf (614400 B)2015-03-24
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące udostępnienia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w formie elektronicznej w języku rosyjskim całości raportu o oddziaływaniu na środowisko, w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-03-26
OpisStarosta Jasielski zawiadamia o wniesieniu do Wojewody Podkarpackiego odwołania od decyzji znak: AB.6740.7.105.2014 z dnia 2 marca 2015 r. Starosty Jasielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851RJasło (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik", dla Zarządu Powiatu w Jaśle
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie..pdf (555795 B)2015-03-26
OpisGPI.6733.4.2015 Jasło, 2015.03.25

OBWIESZCZENIE
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 10 i art 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2013. poz.
267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tanowie, Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu s/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przebiegającego przez działki nr ewid: 55 i 56 położone w miejscowości Osobnica, gmina Jasło
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-03-26
OpisGPI.6733.9.2015 Jasło, 25.03.2015 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 49 i art. 61
§ 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz.U. z 20 13r. poz. 267 z poi. zm.) zawiadamia się, ze w dniu 23.03.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Mazura zam. ul. Rafineryjna 112,38-200 Jasło działającego w ramach pełnomocnictwa nr KSGVI/ODP/08/43/01/14 w imieniu Polskiej Sp6lki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynk6w mieszkalnych na działkach położonych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoGPI_6733_7_2015.pdf (357614 B)2015-03-27
OpisGPI.6733.7.2015 Jasło, dn. 2015.03.26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 12.02.2015 zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Leja zam. ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii SN 15 KV jako powiązanie pomiędzy liniami SN 15 KV GPZ Hankówka - Brzostek a odgałęzienie Lubla"
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie_burmistrza.pdf (474179 B)2015-04-07
Opis Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia, że w dniu 18 marca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Zaopatrzenie w wodę osiedla Niegłowice - ulice: Równia, Gajowa, krzywa, Wiejska, Niegłowicka"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e15041010580.pdf (455442 B)2015-04-10
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanym postanowieniu, w którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn. : "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice", przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji środowiskowej znak: WOOŚ.4203.3.2011.AH-3, nie uległy zmianie.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie SKMBT_C454e15041011000.pdf (902738 B)2015-04-10
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanym postanowieniu, w którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn. : "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice", przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji środowiskowej znak: WOOŚ.4203.3.2011.AH-3, nie uległy zmianie.
Ogłoszenieogloszenie_szebnie.pdf (303018 B)2015-04-14
OpisGPI.6840.2.2015


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm./, Uchwały NR IV/18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Szebnie.
Obwieszczenieobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-05-05
OpisDziałając na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia II lipca 2014 r. o zmianie u stawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133) w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., Nr 613, 587 i 850), oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Oz. U. 2013 nr 267 j.t.) zawiadamiam, ze na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Osobnica", położonego na terenie gminy Dębowiec oraz gminy Jasło w województwie podkarpackim.
Jednocześnie zawiadamiam, iż działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 106 K.p.a. przedmiotowy wniosek o zmianę koncesji przesłano do uzgodnienia do właściwych w sprawie: wójtów gmin Dębowiec i Jasło oraz Ministra Gospodarki.
W związku z powyższym, zawiadamiam strony wszczętego w tej sprawie postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 127, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8:15 - 16:15). Telefon do osoby prowadzącej postępowanie (22) 57 92 835.
Zgodnie z art. 41 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 20II r. Prawo geologiczne i górnicze za strony w toczącym się postepowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych - właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości nr 1072, 1141 , 1142/1, 1169, 1199, 1203, 1254, 1 265, 1293, 1299, 1312, 131 3, 1319, 1322, 1351 , 1352, 1452, 1539/1, 1575, 1327, i 1293 w obrębie Łazy Dębowieckie, oraz nr 1641 , 1647/2, 1680, 1684, 1695, 1753, 1794, 1799/2, 1874/2, 187611 , 1877, 1887/2, 1888, 1889, 1891/2, 1894, 1898, 1904, 1905, 1907, 1908, 1912, 1916, 1918, 1920, 1924/3, 1927/ 1 , 1934, 1939, 1943, 1944, 1948, 1949. 1950, 1951 , 1954, 1955, 1963/1, 1974, 1980, 1993/2, 1996, 2005, 2092, 2095, 2096, 2114,/1,2118,2119, 2147,2155, 2156 i 2290 w obrębie Osobnica.

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-05-08
OpisGPI.6733.9.2015 Jasło, 08.05.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I E
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Piotra Mazura zam. ul. Rafineryjna 112,38-200 Jasło działającego w ramach pełnomocnictwa nr KSGVI/ODP/08/43/01/14 w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło na działkach nr ewid.: 253, 258, 383, 489, 672, 718, 1197,1244/2, 1244/1, 1285, 1290/3, 1290/5, 1290/6, 1310, 1476, 1490/2, 1490/3, 1498, 1234, 1309/4, 51/2, 53/1, 53/2, 54, 160/1, 160/7, 162, 1283, 246/1, 257, 259/2, 260, 279/1, 279/2, 280/2, 368, 372, 375/4, 1258/4, 382, 1257/1, 1257/2, 384/1, 474/3, 470, 471, 474/1, 477, 478, 479/1, 479/3, 479/4, 487, 488, 491, 492, 496, 493, 494, 643/2, 645/2, 647, 648, 649/3, 649/5, 1212, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1223, 1224, 1225, 1226/2, 1226/4, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1235/2, 1235/3, 1236, 1237/1, 1237/2, 1238/1, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245/1, 1245/2, 1246/4, 1246/1, 1246/3, 1247, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255/1, 1284, 1255/2, 1256, 1258/1, 1258/2, 1258/3, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1266/1, 1267, 1268, 1271/1, 1271/2, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274, 1276, 1275, 1277/1, 1277/2, 1280, 1281, 1282/1, 1282/2, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288/1, 1288/2, 1289, 1291/2, 1291/5, 1291/4, 1291/6, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302/1, 1306, 1302/2, 1305, 1303, 1304, 1309/3, 1308, 1309/2, 1311, 1309/1, 1312, 1477/4, 1486/1, 1486/2, 1486/3, 1487/1, 1487/2, 1488, 1489, 1493, 1495/1, 1495/2, 1496/2, 1497/2, 1497/1, 1499/1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1517/3, 1517/5, 1500, 1485, 1278, 1037, 1222, 495, 1216 w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczającymi - informujemy, iż zostały zgromadzone materiały dowodowe umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_inwest_celu_publ.pdf (556014 B)2015-05-14
OpisGPI.6733.7.2015 Jasło, 2015.05.13

OBWIESZCZENIE
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2013. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Piotra Leja zam. ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii SN 15 KV jako powiązanie pomiędzy liniami SN 15 KV GPZ Hank6wka - Brzostek a odgałęzienie Lubla" zlokalizowana na działkach nr ewid: 667, 668, 669, 672, 673/4, 674/4, 675/2, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 696, 676, 674/2, 673/1, 695/2, 671/2, 659, 649, 648, 647,646,639,636/1,638, 637, 632,631, 630/2, 627,610/2,588/2,581,577,573,566,485,677/4,696, 697, 700/2,701 , 704, 706, 70711,708/3, 709/4, 716, 718/2,720, 721, 719, 722, 726, 727,728, 729, 730, 731 ' 738, 739, 740, 741 ' 743, 744/2, 745, 742/2, 748, 749, 750/2, 752, 754,756, 757, 758/3, 760, 762/2, 763/2, 766/2, 768, 770/4, 770/2, 771 ' 772, 776, 783, 784, 782/2, 781 , 779/3, 405110, 901 /2, 900, 88811 , R88/3, 888/2, 92111, 92113, 402, 401 , 396/2, 227, 331 /2, 324, 323, 326/2, 395/2, 400/2, 885, 226, 82511, 547, 447, 309, 308, 298/2, 275, 295, 287/2, 283/2, 284/2, 276, 269, 261 , 258/2, 255, 247/4, 24511, 245/2, 243, 241, 238/4, 237/1, 236, 235/5, 234/2, 233/2, 230,228/2, 107/2, 453, 556, 552, 551, 550, 545,452, 448, 450, 445, 446, 444, 439, 431 /1,433,432/1,405/8, 405/9, 150, 155, 156, 105/1, 105/4, 1061 położonych w miejscowości Bierówka, gmina Jasło i na działkach nr ewid: 213611, 2135, 2124/3, 2139, 2140, 2141, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150/2, 2194, 2160, 2161 , 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2105, 2177, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075/9, 2075/8, 2075/7, 2075/6, 2075/3, 2075/2, 2073, 2072, 207111, 2070, 217611, 1943, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1 961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1073, 1 983, 1989, 1990/4, 2007, 2008, 2020, 2023, 2032, 2033,2043/1,2049, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2,2056,2057,2048, 1888 położonych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło oraz na działkach nr ewid: 101 3/6, 1013/7, 101511, 1015/3, 1016/1, 1016/2, 1005, 885/3, 885/4, 88611, 886/2, 1003/5, 884, I 00211 położonych w miejscowości Lubla, gmina Frysztak.
Obwieszczenie z dn. 21 maja 2015 r.obwieszczenie_21052015.pdf (1095617 B)2015-05-25
OpisOBWIESZCZENIE z dn. 21 maja 2015 r.


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 936, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(Sprawa znak: I-VII.7820.3.1.2015)


na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Małgorzatę Wajdę pełniącą obowiązki Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
Obwieszczenieobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-05-28
OpisOBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pózn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn.
zm.).WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIAo wydaniu decyzji z dnia 20 maja 2015 r. znak: I-VII.7821.1.2015 w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 7.15.2015, znak: AB.6740.7.105.2014 w sprawie zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów) - Laski - Glinik Nowy" i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-05-28
OpisOBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o p1anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2015r., poz. 199) oraz art.49 ustawy z dnia 1960.06.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.z 2013, poz.267 z pozn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.05.2015. Wójt Gminy Jasło wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce na działkach położonych nr ewid.: 253,258,383,489,672, 718, 1197,1244/2, 124411 , 1285, 1290/3, 1290/5, 1290/6, 1310, 1476, 1490/2, 1490/3, 1498, 1234, 1309/4, 5112, 5311 , 53/2, 54, 160/1, 160/7, 1283, 24611, 257, 259/2, 260, 27911, 279/2, 280/2, 368, 372, 375/4, 1258/4,382, 125711 , 1257/2,38411,474/3,470,471, 47411, 477,478,47911, 79/3,479/4, 487, 488, 491, 492, 496, 493, 494, 643/2, 645/2, 647, 648, 649/3, 649/5, 1212, 1217, 1218, 1219, 1220, 122111 , 122112, 1223, 1224, 1225, 1226/2, 1226/4, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1231,
1232/1 , 1232/2, 1233, 1235/2, 1235/3, 1236, 123711, 1237/2, 123811, 1240, 1241, 1242, 1243, 124511 , 1245/2, 1246/4, 1246/1, 1246/3, 1247, 1253/1 , 1253/2, 1254, 125511 , 1284, 1255/2, 1256, 1258/1 , 1258/2, 1258/3, 1259, 1260, 1261 , 1262, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 126611 , 1267, 1268, 127111 , 127112, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274, 1276, 1275, 127711 , 1277/2, 1280, 1281, 1282/1, 1282/2, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288/1, 1288/2, 1289, 1291 /2, 1291 /5, 129114, 1291/6,
1293, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 130211, 1306, 1302/2, 1305, 1303, 1304, 1309/3, 1308, 1309/2, 1311 , 1309/1 , 1477/4, 148611 , 1486/2, 1486/3, 148711 , 1487/2, 1488, 1489, 1493, 1495/1, 1495/2, 1496/2, 1497/2, 149711 , 1499/1, 1511 , 1512, 1513, 1514,1517/3, 1517/5, 1500, 1485, 1278, 1037, 1222, 495, 1216 w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczającymi.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaSKMBT_C454e15052810110.pdf (926699 B)2015-05-28
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające, że rozpoczęto opracowywanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000: PLH180041 Łąki nad Młynówką położonego w województwie podkarpackim, na terenie Gminy Jasło i Gminy Skołyszyn.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie..pdf (555795 B)2015-06-10
OpisGPI.6733.7.2015
Jasło, 2015.06.08


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, iż w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii SN 15 KV jako powiązanie pomiędzy liniami SN 15 KV GPZ Hankówka - Brzostek a odgałęzienie Lubla" zlokalizowana na działkach nr ewid: 667, 668, 669, 672, 673/4, 674/4, 675/2, 688, 687,686, 685,684,683, 682,681, 680, 679,696, 676, 674/2, 673/1, 695/2, 671/2, 659, 649, 648, 647, 646, 639, 63611 ' 638, 637, 632, 631, 630/2, 627, 610/2, 588/2, 581, 577, 573, 566, 485, 677/4, 696, 697, 700/2, 701, 704, 706, 70711, 708/3, 709/4, 716, 718/2, 720, 721, 719, 722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 738, 739, 740, 741, 743, 744/2, 745, 742/2, 748, 749, 750/2, 752, 754, 756, 757, 758/3, 760,
762/2, 763/2, 766/2, 768, 770/4, 770/2, 771, 772, 776, 783, 784, 782/2, 781, 779/3, 405110,901/2, 900, 888/1, 888/3, 888/2, 921/3, 402, 401,396/2, 227, 331/2, 324, 323, 326/2, 395/2, 400/2, 885, 226, 825/1, 547, 447, 309, 308, 298/2, 275, 295, 287/2, 283/2, 284/2, 276, 269, 261, 258/2, 255, 247/4, 245/1, 245/2, 243, 241, 238/4, 237/1,
236, 235/5, 234/2, 233/2, 230, 228/2, 107/2, 453, 556, 552, 551, 550, 545, 452, 448, 450, 445,446, 444, 439,43111,433,432/1,405/8, 405/9, 150, 155, 156, 105/1, 105/4, 1061 położonych w miejscowości Bierówka, gmina Jasło i na działkach nr ewid: 2136/1, 2135, 2124/3, 2139, 2140, 2141, 2154, 2153, 2528/1, 2152, 2151, 2150/2, 2194,2160,2161,2163,2164, 2165, 2166, 167,2168,2169,2170, 2171,2172,2173, 2105, 2177, 2080, 1880, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075/9, 2075/8, 2075/7, 2075/6, 2075/3, 2075/2, 2073, 2072, 2071/1, 2070, 2176/1, 1943, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1073, 1983, 1989, 1990/4, 2007, 2008, 2020, 2023, 2032, 2033, 2043/1, 2049, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2056, 2057, 2048, 1888 położonych w miejscowości Warzyce, gmina Jasło oraz na działkach nr ewid: 1013/6, 1013/7, 1015/1, 1015/3, 1016/1, 1016/2, 1005, 885/3, 885/4, 886/1, 886/2, 1003/5, 884, 1002/1 położonych w miejscowości Lubla, gmina Frysztak, w dniu 08.06.2015 Wójt Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło wydał decyzje ustalającą lokalizacje inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji znak: GPI.6733.7.2015.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15 .

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-09-02
OpisWojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/15 z dnia 27.08.2015 r. na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. "Ropa - Etap 1 -budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
Obwieszczenie Ministra ŚrodowiskaSKMBT_C454e15090711160.pdf (370313 B)2015-09-07
OpisObwieszczenie Ministra Środowiska informujące o zakończonym postępowaniu administracyjnym, o możliwości składania wniosków i uwag, zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie zmiany koncesji Nr 62/92 na wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Osobnica", położonego na terenie gminy Dębowiec oraz gminy Jasło w woj. podkarpackim.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-09-17
Opis3343/03/2015.PP.6733.7.2015 Jasło, dnia 2015-09-09
OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 53 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z póżn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.)

Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia

że w dniu 09 września 2015 r. została wydana na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka zoo. z/s 38-200 w Jaśle ul. Piotra Skargi 86a (w imieniu którego działali pełnomocnicy w osobach P. Paweł Walczak i P. Elżbieta Wąż) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Niegłowickiej, Gajowej, Wiejskiej i Równia w Jaśle, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zaopatrzenie
w wodę osiedla Niegłowice - ulica Równia, Gajowa, Krzywa, Wiejska, Niegłowicka".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e15092108050.pdf (509918 B)2015-09-21
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujące o możliwości zapoznania się z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków dot. w/w dokumentacji.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_19.pdf (277673 B)2015-09-23
OpisGPI.6733.19.2015

Jasło , 2015.09.17

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2015.09.17 zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych na terenie gminy Jasło w miejscowościach :
- Wolica
- Łaski.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_20.pdf (483303 B)2015-09-23
OpisGPI.6733.20.2015

Jasło , 2015.09.21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2015.09.21 zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej "Na Kliniec" na terenie gminy Jasło w miejscowościach :
- Łaski,
- Wolica.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_17.pdf (336228 B)2015-09-23
OpisGPI.6733.17.2015

Jasło, 23.09.2015 r.


Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 49 i art. 61
§ 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 267 z poi. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Krzysztofa Juszczyka i Pana Antoniego Szpaka reprezentujących Spółkę Wodną Gorajowice, Gorajowice 38, 38-200
Jasło polegającym na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach położonych:
- w miejscowości Gorajowice,
- w miejscowości Kowalowy,
- w mieście Jasło, obr. 1 Kowalowy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie_gdos.pdf (527197 B)2015-10-14
Opis Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_17.pdf (336228 B)2015-10-16
OpisGPI.6733.17.2015

Jasło, 2015.10.16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015r., poz. 199) oraz art.49 ustawy z dnia 1960.06.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U.z 2013, poz.267 z pózn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2015.10.16 Wójt Gminy Jasło wydał decyzjy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-10-22
OpisGPI.6733.22.2015 Jasło, 2015.10.21

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r., poz.199) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy drodze gminnej „Na Łąki”, na działkach nr ewid. : 913/2 , 975, 1017/5, 1015/2, 1015/1, 1014/6, 1012/1, 1011/1, 1011/2, 1005, 1003, 1001, 999, 998, 997, 996/2, 996/1, 995, 994/2, 994/1, 993/2, 993/3, 992, 983/6, 982/2, 978, 977, 976, 974, 973, 966, 965, 764, 763/2, 762/2, 757, 756, 755/2, 755/1 położonych w miejscowości Niegłowice, gmina Jasło.
Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok., 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_21.pdf (366001 B)2015-10-29
OpisGPI.6733.21.2015 Jasło, 2015.10.29

O B W I E S Z C Z E N I E

o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r., poz. 199) oraz art.10 i 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym polegającym na ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku ośrodka zdrowia , w zabudowie usługowej, prowadzonym na wniosek Wójta Gminy Jasło, na działce nr ewid. 1399/1 położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 konturem ABCD informujemy, iż zostały zgromadzone materiały dowodowe umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. , 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .

Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłoobwieszczenie o pos.pdf (652316 B)2015-11-02
OpisObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022"
Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora SanitarnegoPPWIS.pdf (491656 B)2015-11-02
OpisOpinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieRDOS.pdf (512102 B)2015-11-02
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022"
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_19.pdf (277673 B)2015-11-03
OpisGPI.6733.19.2015 Jasło, 2015.11.03


O B W I E S Z C Z E N I E

o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r., poz. 199) oraz art.10 i 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Wójta Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło postępowaniu administracyjnym polegającym na budowie oświetlenia przy drogach wewnętrznych lokalizowanego w miejscowościach :
- Wolica na działkach nr ewid. : 359/3, 360/1, 358, 357/3, 562, 552, 554/1, 554/2, 554/3, 555, 556, 561, 519, 530, 517/1, 516/1, 463, 380/3, 381/1, 384/5, 384/6, 379/3, 379/2, 602, 271, 243/1, 593/7, 591/2, 591/3, 591/5, 590/9, 590/14, 590/11, 193/1, 192/1, 192/8, 193/6, 192/7, 167/3, 37, 126, 172 i 169;
- Łaski na działce nr ewid. : 379;
w granicach określonych w załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 liniami rozgraniczającymi - informujemy, iż zostały zgromadzone materiały dowodowe umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. , 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_20.pdf (483303 B)2015-11-03
OpisGPI.6733.20.2015 Jasło, 2015.11.03

O B W I E S Z C Z E N I E

o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r., poz. 199) oraz art.10 i 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Wójta Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło postępowaniu administracyjnym polegającym na budowie oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej „ Na Kliniec”, zlokalizowanego w miejscowościach :
- Łaski na działkach nr ewid. : 183/1, 183/2, 183/3, 192/1, 192/2, 189, 190 i 565;
- Wolica na działkach nr ewid. : 518, 578 i 579;
w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczającymi i konturem ABCDEFGH - informujemy, iż zostały zgromadzone materiały dowodowe umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. , 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-11-12
OpisGPI.6733.21.2015 Jasło, 2015.11.12


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015r., poz. 199) oraz art.49 ustawy z dnia 1960.06.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. z 2013, poz.267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2015.11.12 Wójt Gminy Jasło wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku ośrodka zdrowia w zabudowie usługowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 1399/1 położonej w miejscowości Warzyce w granicach określonych w załączniku graficznym konturem ABCD.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15.
Obwieszczenie Ministra Środowiskaobwieszczenie_2015.pdf (439152 B)2015-11-17
OpisObwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Osobnica" na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_19.pdf (277673 B)2015-11-19
OpisGPI.6733.19.2015 Jasło, 2015.11.18


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2015r., poz. 199) oraz art.49 ustawy z dnia 1960.06.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U.z 2013, poz.267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.11.2015. Wójt Gminy Jasło wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. położonych w miejscowościach :
- Wolica : 359/3, 360/1, 358,357/3, 562, 552, 554/1, 554/2, 554/3, 555, 556, 561, 519, 530, 517/1, 516/1, 463, 380/3, 381/1, 384/5, 384/6, 379/3, 379/2, 602, 271, 243/1, 593/7, 591/2, 591/3, 591/5, 590/9, 590/14, 590/11,, 193/1, 192/1, 192/8, 193/6, 192/7, 167/3, 37, 126, 172 i169;
-Łaski na dziaqłce nr ewid. 379.
w granicach określonych w załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 liniami rozgraniczającymi.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_7.pdf (488843 B)2015-12-07
OpisGPI.6733.7.2015
Jasło, 2015.12.04O B W I E S Z C Z E N I E
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) oraz art. 10 i art 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2013. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Piotra Leja, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów, działającego na mocy pełnomocnictwa Nr 043/1/OM/2012 w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii SN 15KV jako powiązanie pomiędzy liniami SN 15 KV GPZ Hankówka – Brzostek a odgałęzienie Lubla”, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 667, 668, 669, 672, 673/4, 674/4, 675/2, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 676, 674/2, 673/1, 695/2, 671/2, 659, 649, 648, 647, 646, 639, 636/1, 638, 637, 632, 631, 630/2, 627, 610/2, 588/2, 581, 577, 573, 566, 485, 677/4, 696, 697, 700/2, 701, 704, 706, 707/1, 708/3, 709/4, 716, 718/2, 720, 721, 719, 722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 738, 739, 740, 741, 743, 744/2, 745, 742/2, 748, 749, 750/2, 752, 754, 756, 757, 758/3, 760, 762/2, 763/2, 766/2, 768, 770/4, 770/2, 771, 772, 776, 783, 782/2, 781, 779/3, 405/10, 901/2, 900, 888/1, 888/3, 888/2, 921/3, 402, 401, 396/2, 227, 331/2, 324, 323, 326/2, 395/2, 400/2, 885, 226, 825/1, 547, 447, 309, 308, 298/2, 275, 295, 287/2, 283/2, 284/2, 276, 269, 261, 258/2, 255, 247/4, 245/1, 245/2, 243, 241, 238/4, 237/1, 236, 235/5, 234/2, 233/2, 230, 228/2, 107/2, 453, 556, 552, 551, 550, 545, 452, 448, 450, 445, 446, 444, 439, 431/1, 433, 432/1, 405/8, 405/9, 921/1 – położonych w miejscowości Bierówka gmina Jasło,
- 2136/1, 2135, 2124/3, 2139, 2140, 2141, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150/2, 2194, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2105, 2177, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075/9, 2075/8, 2075/7, 2075/6, 2075/3, 2075/2, 2073, 2072, 2071/1, 2070, 2176/1, 1943, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1073, 1983, 1989, 1990/4, 2007, 2008, 2020, 2023, 2032, 2033, 2043/1, 2049, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2056, 2057, 2048 1888 – położonych w miejscowości Warzyce gmina Jasło - Urząd Gminy Jasło informuje, iż została zgromadzona całość materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie zawiadamia się, zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1515 .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_22.pdf (268015 B)2015-12-11
OpisGPI.6733.22.2015 Jasło, 2015.12.10


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2015r., poz. 199) oraz art.49 ustawy z dnia 1960.06.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U.z 2013, poz.267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.12.2015. Wójt Gminy Jasło wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej „ Na Łąki”, zlokalizowanego na działkach położonych w miejscowości Niegłowice o nr ewid.: 913/2, 975, 1017/5, 1015/2, 1015/1, 1014/6, 1012/1, 1011/1, 1011/2, 1005, 1003, 1001, 999, 998, 997, 996/2, 996/1, 995, 994/2, 994/1, 993/2, 993/3, 992, 983/6, 982/2, 978, 977, 976, 974, 973, 966, 965, 764, 763/2, 762/2, 757, 756, 755/2 i 755/1
w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1, liniami rozgraniczającymi.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205, II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «