Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2011 r.
Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.Uch_NR_V_20_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (20967 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174, na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego dla wychowanków będących mieszkańców Gminy Jasło
Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. Uch_NR_V_21_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (18532 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.Uch_NR_V_22_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (24427 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.Uch_NR_V_23_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (26928 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.Uch_NR_V_26_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (30974 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. Uch_NR_V_27_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (126267 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. Uch_NR_V_28_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (25593 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w ramach Działania 9.5, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. uchwala_V_32_2011.pdf (1528863 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.Uch_NR_V_33_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (43665 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.Uch_NR_V_34_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (175695 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2011 r.
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. Uch_NR_VII_39_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (16934 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.
Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r.Uch_NR_VII_40_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (245629 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jasło na lata 2011 - 2015
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r.Uch_NR_VII_41_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (104340 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasło oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r.Uch_NR_VII_42_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (30827 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło do realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. Uch_NR_VII_43_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (53297 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. Uch_NR_VII_44_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (1727335 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasło na lata 2010 - 2016 z perspektywą do roku 2032"
Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.. uchwala_VIII_47_2011.pdf (95927 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.uchwala_VIII_51_2011.pdf (104415 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.uchwala_VIII_52_2011.pdf (195630 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mie4szkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło.
Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 16.05.2011r.uchwala_IX_55_2011.pdf (138531 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 16.05.2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/2.1.2/09/15 pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 16.05.2011r. uchwala_IX_57_2011.pdf (101051 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 16.05.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r.uchwala_XI_63_2011.pdf (36195 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_XI_65_2011.pdf (30229 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_XI_66_2011.pdf (31234 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_XI_68_2011.pdf (31067 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_XI_69_2011.pdf (31261 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r.uchwala_XII_74_2011.pdf (41356 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/447/2010 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" i zabezpieczenia środków finansowych
Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r.uchwala_XII_75_2011.pdf (49627 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r.uchwala_XIII_77_2011.pdf (88511 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Samborską Rejonową Radą w Samborze - Ukraina
Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r. uchwala_XIII_78_2011.pdf (82724 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Miastem Sambor - Ukraina
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r.uchwala_XIII_79_2011.pdf (64195 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r. uchwala_XIV_80_2011.pdf (30533 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała Nr XV/83/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_83_2011.pdf (43842 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/83/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie "Wspólnie dbamy o nasze dziedzictwo narodowe - Gmina Jasło i Miasto Sambor na rzecz rozwoju kultury" i zabezpieczenia środków finansowych.
Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_84_2011.pdf (47924 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/84/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie "Działania na rzecz ochrony środowiska, gospodarki ściekowej oraz zapobiegania klęskom żywiołowym w Gminie Jasło i Rejonie Samborskim - Ukraina" i zabezpieczenia środków finansowych.
Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_86_2011.pdf (51358 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/86/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie uchwalenia Drugiej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_90_2011.pdf (32824 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/90/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiących własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_91_2011.pdf (56894 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/91/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_92_2011.pdf (55923 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/92/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_93_2011.pdf (53738 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/93/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Uchwała Nr XVI/94/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r. uchwala_XVI_94_2011.pdf (35449 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVI/94/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie
Uchwała Nr XVI/95/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r.uchwala_XVI_95_2011.pdf (36701 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVI/95/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Uchwała Nr XVI/96/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r.uchwala_XVI_96_2011.pdf (42223 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVI/96/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867 R Harklowa - Osobnica" w miejscowości Osobnica w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 "
Uchwała Nr XVIII/100/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r.uchwala_XVIII_100_2011.pdf (81819 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/100/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości praz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XVIII/101/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. uchwala_XVIII_101_2011.pdf (163463 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/101/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasło
Uchwała Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. uchwala_XVIII_102_2011.pdf (34656 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
Uchwała Nr XVIII/103/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r.uchwala_XVIII_103_2011.pdf (70057 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/103/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. uchwala_XVIII_104_2011.pdf (420717 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVIII/105/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. uchwala_XVIII_105_2011.pdf (592174 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/105/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
Uchwała Nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. uchwala_nr_XVIII_106.pdf (283606 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012
Uchwała Nr XVIII/107/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r.uchwala_XVIII_107_2011.pdf (41646 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/107/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2012 rok
Uchwała Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r.uchwala_XVIII_108_2011.pdf (76834 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych
Uchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r.uchwala_XVIII_109_2011.pdf (192134 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"
Uchwała Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. uchwala_XVIII_110_2011.pdf (36739 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Uchwała Nr XIX/110/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. uchwala_XIX_111_2011.pdf (84779 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIX/110/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XIX/112/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r.uchwala_XVIII_112_2011.pdf (435892 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIX/112/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIX/113/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. uchwala_XVIII_113_2011.pdf (511450 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIX/113/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
Uchwała Nr XIX/114/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. uchwala_XVIII_114_2011.pdf (76577 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIX/114/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12.12.2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XX/116/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. uchwala_XX_116.pdf (63496 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/116/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XX/117/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. uchwala_XX_117.pdf (266655 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/117/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Uchwała Nr XX/118/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. uchwala_XX_118.pdf (138263 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/118/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
Uchwała Nr XX/119/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r.uchwala_XX_119.pdf (53050 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/119/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Jasło do partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011
Uchwała Nr XX/120/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. uchwala_XX_120.pdf (64540 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/120/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie zmiany granic pomiędzy sołectwami Warzyce oraz Zimna Woda
Uchwała Nr XX/122/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. uchwala_XX_122.pdf (31247 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/122/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiacej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/123/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r.uchwala_XX_123.pdf (66841 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/123/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. uchwala_2011_29.pdf (263648 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.uchwala_2011_30.pdf (244311 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r.uchwala_2011_31.pdf (251304 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Jareniówka stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r.uchwala_2011_45.pdf (195750 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r.uchwala_2011_46.pdf (216028 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. uchwala_2011_53.pdf (214527 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. uchwala_2011_54.pdf (246518 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_2011_64.pdf (239351 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_2011_67.pdf (198825 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_2011_70.pdf (252366 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Jareniówka stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r.uchwala_2011_71.pdf (249059 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/87/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. uchwala_2011_87.pdf (240535 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XV/87/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/88/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_2011_88.pdf (176573 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XV/88/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/89/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_2011_89.pdf (223793 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XV/89/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XX/121/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. uchwala_2011_121.pdf (242872 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XX/121/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2011 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «