Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia 2013 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddz. na środ. oraz o zakresie raportu dla przeds.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użycidoc01571120130102084917.pdf (506398 B)2013-01-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddz. na środ. oraz o zakresie raportu dla przeds.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zebranym materiale dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowejdoc01636520130121083408.pdf (380024 B)2013-01-21
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zebranym materiale dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejsowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc01753520130215104035.pdf (730554 B)2013-02-15
OpisStosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiezaklad przetwarzania i obrobki odpadow radioaktywnych.pdf (551225 B)2013-02-18
OpisStosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s. w Jaslovskich Bohunicach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości
Informacja Wojewody Podkarpackiegoinformacja_Wojewody.pdf (326073 B)2013-03-04
OpisInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło na przejazdach w km 58.802, 61.094, 65.236, 66.851 w ramach realizacji zadania:"Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013" w zakresie etapu 4 na działkach nr ewid. 251 obręb 5 Moderówka, nr ewid. 1578 obręb 14 Szebnie, nr ewid. 191 obręb 18 Zimna Woda, nr ewid. 2357/3 obręb 23 Warzyce, nr ewid. 185/1 obręb 4 Dzielnica Mag-Prz- na terenie kolejowym zamkniętym.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_lokalizacja_inwestycji.pdf (401408 B)2013-03-06
OpisObwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do transmisji internetu drogą radiową w miejscowości Niepla
Obwieszczenieobwieszczenie.pdf (326691 B)2013-03-27
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do transmisji internetu drogą radiowa w miejscowości Niepla
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zebranym materiale dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy [...]skanowanie0001.jpg (711593 B)2013-03-27
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zebranym materiale dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
Postanowienie Wójta Gminy Korczyna o dopuszczeniu Fundacji "Czysta Energia" do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przeds. pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naft. i gazu ziemn... doc01929620130327110423.pdf (798946 B)2013-03-27
OpisPostanowienie Wójta Gminy Korczyna o dopuszczeniu Fundacji "Czysta Energia" do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m" celem przedłużenia koncesji "Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p.
Uzgodnienie Wójta Gminy Korczyna z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, warunków realizacji przedsięwziecia .doc01929720130327110532.pdf (412720 B)2013-03-27
OpisUzgodnienie Wójta Gminy Korczyna z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, warunków realizacji przedsięwziecia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naft. i gazu ziemn. połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przyz użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworow wiertniczych o głębokości większej niż 1 000m" celem przedłużenia konsecji "Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p"
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przedłożeniu raportu, wystąpieniu o uzgodnienie do RDIOŚ, wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony doc01929820130327110549.pdf (507309 B)2013-03-27
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przedłożeniu raportu, wystąpieniu o uzgodnienie do RDIOŚ, wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony dla przedsięwziecia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000m" celem przedłuzenia koncesji "Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p".
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko doc01929920130327110605.pdf (373418 B)2013-03-27
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn." Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głebokości większej niz 1 000m" celem przedłużenia koncesji "Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p".
Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Karpackiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle na przekroczenie rzeki Wisłoki i Ropy oraz przebudowę rowów melioracyjnyzawiadomienie_Marszalka.pdf (430223 B)2013-03-29
OpisZawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Piotra Mikuś - Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" sp.z o.o., ul. Ducala 11, 38-200 Jasło, o udzielenie dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Wisłoki i Ropy oraz przebudowę rowów melioracyjnych w ramach przedsięwziecia pn. "Budowa i przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN6, 3 MPa relacji Warzyce-Gorlice na odcinku Jasło-Skołyszyn. Teren Miasta Jasła".
Ogłoszenie - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, położona we wsi Niepla.ogloszenie_niepla_1080.pdf (294881 B)2013-04-18
OpisGPI 6845.4.2013

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2010 r.Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej we wsi Niepla
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wypodoc02053720130425114443.pdf (745634 B)2013-04-25
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wyposażonych w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej zakładu oraz budowy hali magazynowej na działce o nr ewid. 297/11 w Wolicy, gmina Jasło".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskachdoc02076620130430125241.pdf (471070 B)2013-04-30
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak:AGRiOŚ-7624/22/05 z dn.7.10.2005r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc. Żółków w zwiazku ze mianą trasy kanalizacji na dz.Obwieszczenie.pdf (670090 B)2013-05-07
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak:AGRiOŚ-7624/22/05 z dn.7.10.2005r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc. Żółków w zwiazku ze mianą trasy kanalizacji na dz. nr 869/2, 844 w Żółkowie oraz nr 129 w Majscowej
Wystąpienie Wójta Gminy Jasło o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zwiazku z postępowaniem w sprawie zmiany decyzji znak:AGRiOŚ-7624/22/05 z dn.7.10.2005r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy kanalizacji sanitaWniosek do RDOS.pdf (757513 B)2013-05-07
OpisWystąpienie Wójta Gminy Jasło o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zwiazku z postępowaniem w sprawie zmiany decyzji znak:AGRiOŚ-7624/22/05 z dn.7.10.2005r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc. Żółków w zwiazku ze mianą trasy kanalizacji na dz. nr 869/2, 844 w Żółkowie oraz nr 129 w Majscowej
Wystąpienie Wójta Gminy Jasło o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle w zwiazku z postępowaniem w sprawie zmiany decyzji znak:AGRiOŚ-7624/22/05 z dn.7.10.2005r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy kanalizacji sanitwNIOSEK DO PPIS.pdf (760982 B)2013-05-07
OpisWystąpienie Wójta Gminy Jasło o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle w zwiazku z postępowaniem w sprawie zmiany decyzji znak:AGRiOŚ-7624/22/05 z dn.7.10.2005r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc. Żółków w zwiazku ze mianą trasy kanalizacji na dz. nr 869/2, 844 w Żółkowie oraz nr 129 w Majscowej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskachobwieszczenie_RDOS.pdf (557748 B)2013-05-21
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęckie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości składania uwag i zapoznania się z dokumentacją dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddział. na środ. planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznydoc02190420130529075417.pdf (728193 B)2013-05-29
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości składania uwag i zapoznania się z dokumentacją dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddział. na środ. planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn, w związku z przystąpieniem do postępowania Rzeczpospolitej Polskiej jako strony narażenia
Wystąpienie Wójta Gminy Jasło o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zwiazku z prowadzonym postępowaniem w sprawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania na rozszerzenie koncesji nr 63/92 o działalność związaną z wtłacpismo do RDOS.pdf (688349 B)2013-06-13
OpisWystąpienie Wójta Gminy Jasło o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zwiazku z prowadzonym postępowaniem w sprawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania na rozszerzenie koncesji nr 63/92 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność zwiazaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie wydowszczecie postepowania.pdf (868123 B)2013-06-13
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność zwiazaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania z wniosku Województwa Podkarpackiego, reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,doc02315120130628080118.pdf (589915 B)2013-06-28
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania z wniosku Województwa Podkarpackiego, reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddz. na środ. dla przeds. polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żółków w zwiazku z prowadzonym postepowaniem w spradoc02345320130709085025.pdf (515564 B)2013-07-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddz. na środ. dla przeds. polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żółków w zwiazku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zmiany decyzji środowiskowej w zwiazku ze zmiana trasy kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 76 m na działkach nr 869/2 i 844 w Żółkowie i nr 129 w Majscowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu postanowienia stwierdzjącego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność zwiazaną z wtłaczaniem wód złożdoc02387120130716090857.pdf (489919 B)2013-07-16
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu postanowienia stwierdzjącego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność zwiazaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsiewzięcia.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieObwieszczenie_RDOS.pdf (417053 B)2013-07-22
OpisObwieszczenie dot. wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązania Inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie".
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Postanowienie_RDOS.pdf (4697045 B)2013-07-22
OpisPostanowienie dot. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko dla zadania pn. "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie"
Obwieszczenie Wójta Gminy JASŁOdoc02439420130731124912.pdf (466873 B)2013-07-31
OpisObwieszczenie WÓJTA GMINY JASŁO dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn.: " Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wyposażonych w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej Zakładu oraz budowa hali magazynowej na działce o nr ewidencyjnym 297/11 w Wolicy, Gmina Jasło”, przez Inwestora PHU "EKOMAX" Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanej decyzji środowiskowej dla zmiany trasy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76 m na działkach nr ewid. 869/2 i 844 w miejscowości Żółków, gm. Jasło oraz nr ewid. 129 w miejscowości Majscowa, gm. Dębowiecdoc02465520130808120848.pdf (462427 B)2013-08-08
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jaśło o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2013 roku decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76 m na działkach ewidencyjnych 869/2 i 844 w miejscowości Żółków, Gmina Jasło oraz na działce o numerze ewidencyjnym 129 w miejscowości Majscowa, Gmina Dębowiec.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmianie trasy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76 m na działkach nr ewide. 869/2 i 844 w miejscowości Żółków, gm. Jasło oraz na działce nr ewidencyjny 129 w miejscowości Majscowa,gm. Dębowiec doc02465420130808120706.pdf (5202192 B)2013-08-08
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76 m na działkach o numerach ewidencyjnych 869/2 i 844 w miejscowości Żółków, Gmina Jasło oraz na działce o numerze ewidencyjnym 129 w miejscowości Majscowa, Gmina Dębowiec.
Obwieszczenieobwieszczenie_kanalizacja.pdf (363637 B)2013-08-09
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 869/2, 844 położonych w miejscowości Żółków gmina Jasło oraz na działce nr ewid. 129 położonej w miejscowości Majscowa gmina Dębowiec.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc02502120130821101657.pdf (509615 B)2013-08-21
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dotyczące wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdoc02502320130821101916.pdf (4873170 B)2013-08-21
OpisDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozszerzeniu zakresu koncesji nr 63/92 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Osobnica w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc02519920130826124712.pdf (563277 B)2013-08-26
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie".
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie doc02520020130826124803.pdf (1076418 B)2013-08-26
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłazawiadomienie_burmistrza_siec.pdf (506304 B)2013-09-13
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka napowietrznej i kablowej doziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia w rejonie ulicy Żniwnej w Jaśle.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłazawiadomienie_burmistrza_stacja_trans.pdf (529867 B)2013-09-13
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę stacji transformatorowej "Sobniów 9"
w raz z kablowymi doziemnymi liniami energetycznymi średniego i niskiego napięcia w rejonie ulicy Rolniczej w Jaśle.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdoc02725420131008143014.pdf (423424 B)2013-10-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsiewzięcia pod nazwą: "Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wyposażonych w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej Zakładu oraz budowa hali magazynowej na działce o numerze ewidencyjnym 297/11 w Wolicy, Gmina Jasło" realizowanego przez Inwestora - "EKOMAX" Jerzy Kotulak.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o zebranym materiale dowodowymdoc02754820131016084902.pdf (485726 B)2013-10-16
OpisObwieszczenie wójta Gminy Korczyna o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu orax wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m" celem przedłużenia koncesji Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2001/p.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie.pdf (326691 B)2013-10-30
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę stacji transformatorowej "Sobniów 9" wraz z kablowymi doziemnymi liniami energetycznymi średniego i niskiego napięcia w rejonie ulicy Rolniczej w Jaśle
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie_jaslo.pdf (468352 B)2013-11-06
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Jaśle przy ulicy Rolniczej"
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie_30.pdf (445750 B)2013-11-08
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę odcinka napowietrznej i kablowej doziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia w rejonie ul. Żniwnej w Jaśle
Ogłoszenieogloszenie_osobnica.pdf (275979 B)2013-11-19
OpisGPI.6840.4.2013
Jasło,2013.11.14O G Ł O S Z E N I EUrząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR XLII/ 297/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Osobnica.
Obwieszczenieobwieszczenie_28.pdf (406837 B)2013-11-20
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłoczonymi, przepompowniami oraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanym na działkach położonych w miejscowości Opacie, gmina Jasło
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdoc02900620131120162222.pdf (444620 B)2013-11-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wyposażonych w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej zakładu oraz budowa hali magazynowej na działce o nr ewid. 297/11 w Wolicy, gmina Jasło”, realizowanego przez Inwestora: PHU "EKOMAX" Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdoc02900720131120163933.pdf (4628224 B)2013-11-20
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wyposażonych w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej zakładu oraz budowa hali magazynowej na działce o nr ewid. 297/11 w Wolicy, gmina Jasło” realizowanego przez Inwestora: PHU "EKOMAX" Jerzy Kotulak, ul. hankówka 28, 38-200 Jasło.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczynadoc02921020131126093546.pdf (565778 B)2013-11-26
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głebokości większej niż 1 000 m" celem przedłużenia koncesji "Sobniów-Kombornia-Rogi Nr 4/2001/p".
Decyzja Wójta Gminy Korczyna o środowiskowych uwarunkowaniachdoc02922220131126100701.pdf (3620773 B)2013-11-26
OpisDecyzja Wójta Gminy Korczyna o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głebokości większej niż 1 000 m" celem przedłużenia koncesji "Sobniów-Kombornia-Rogi Nr 4/2001/p".
Ogłoszenie20131120_ogl_bierowka.pdf (178625 B)2013-11-29
OpisGPI.6845.21.2013 Jasło,2013.11.20

Ogłoszenie

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz.1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bierówka.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «