Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych------------------ ( B)2005-07-25
OpisNa podstawie uprawnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustwach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwał podejmowanych na sesji rady. W przypadkach niecierpiących zwłoki Wójt Gminy może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać :
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawna,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz realizację,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiąującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.

Projekt aktu prawnego powinien być przekazany do zaopiniowania co do jej zgodności z prawem przez radcę prawnego oraz skarbnika w przypadku, gdy może spowodować zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe.

Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia lub po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Uchwały i zarządzenia organów samorządu niestanowiące przepisów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu znajdujący się w siedzibie Urzędu na stanowisku kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Wójt Gminy wydaje również akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Akty te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego. Projekty tych aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe stanowiska pracy. Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego. Akt taki powinien być uzgodniony i zaopiniowany przez radcę prawnego.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «