Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Przetargi

Przetargi gminne
Ogłoszenie o przetarguprzetarg.pdf (476703 B)2015-06-10
OpisGPI.6840.2.2015 Jasło, 2015.06.09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1162/2 o pow. 0,9255 ha , położonej we wsi Szebnie.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00034528/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka leży w obszarze występowania złóż żwiru .

Cena wywoławcza nieruchomości 27 600, 00 zł /nie zawiera podatku VAT/

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r. / piątek / o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul Słowackiego 4 pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 3 000,00 zł.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane25062015_ogloszenie.pdf (1138516 B)2015-06-25
OpisRemonty, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jasło

Numer ogłoszenia: 92255- 2015

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneNAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel 013 4436669, faks 013 4436635.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remonty, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jasło.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Ogłoszenie Oo zmianie ogłoszenia25062015_ogloszenie_zmiana.pdf (627211 B)2015-06-25
OpisRemonty, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jasło

Numer ogłoszenia: 92347- 2015

OGŁOSZENIE 0 ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92255-2015

NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel 013 4436669, faks 013 4436635.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remonty, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jasło.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie.pdf (163257 B)2015-07-14
OpisGPI.271.3.2015.D

Jasło, 2015.07.13

Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Nazwa zamówienia:
Remonty, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jasło

2. Oferta najkorzystniejsza:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 JasłoOgłoszenie o zamówieniu - usługiogloszenie_zamowienie_szkolenia.pdf (2049064 B)2015-07-16
OpisNazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 ”Czas na aktywność w gminie Jasło”

Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony


Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie_wybor_oferty_gops.pdf (445326 B)2015-07-27
OpisGOPS.271.2.2015

Jasło, 27.07.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 ”Czas na aktywność w gminie Jasło”

Oferta najkorzystniejsza:
Smart Projekt
ul. Stefana Żeromskiego 4
37-300 Leżajsk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_dl_bierowka.pdf (307994 B)2015-08-04
OpisGPI.271.4.2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl_dl_bierowka
________________________________________
Jasło: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce w ramach zadania Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce
Numer ogłoszenia: 197750 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce w ramach zadania Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_dl_jareniowka.pdf (311603 B)2015-08-04
OpisAGiOŚ.271.1.2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl_dl_jareniowka
________________________________________
Jasło: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jareniówce w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jareniówce poprzez wykonanie instalacji c.o. i termomodernizację budynku
Numer ogłoszenia: 197836 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jareniówce w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jareniówce poprzez wykonanie instalacji c.o. i termomodernizację budynku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniazmiana_ogloszenia_jareniowka.pdf (373430 B)2015-08-04
OpisAGiOŚ.271.1.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 197836-2015 z dnia 2015-08-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasło
Przedmiotem realizowanego zadania jest wykonanie prac termomodernizacyjnych na budynku użyteczności publicznej wynikających z opracowanego audytu energetycznego. Zadanie obejmuje: 1. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - grubość...
Termin składania ofert: 2015-08-19
________________________________________
Numer ogłoszenia: 198150 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197836 - 2015 data 04.08.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, fax. 013 4436635.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
• W ogłoszeniu jest: http://download.jaslo.bip.krosoft.pl_dl_jareniowka.
• W ogłoszeniu powinno być: http://download.jaslo.bip.krosoft.pl/dl_jareniowka.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniazmiana_ogloszenia_bierowka.pdf (371603 B)2015-08-04
OpisGPI.271.4.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 197750-2015 z dnia 2015-08-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasło
Przedmiotem realizowanego zadania jest wykonanie prac termomodernizacyjnych na budynku użyteczności publicznej wynikających z opracowanego audytu energetycznego. Zakres zadania obejmuje wykonanie: 1.docieplenie ścian zewnętrznych na...
Termin składania ofert: 2015-08-19
________________________________________
Numer ogłoszenia: 198196 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197750 - 2015 data 04.08.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, fax. 013 4436635.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
• W ogłoszeniu jest: http://download.jaslo.bip.krosoft_dl_bierowka.
• W ogłoszeniu powinno być: http://download.jaslo.bip.krosoft/dl_bierowka.

Zawiadomienie o wyborze ofertyZawiadomienie_wybor_oferty_dl_bierowka.pdf (428943 B)2015-08-20
OpisGPI.271.4.2015 Jasło, 20 sierpnia 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce w ramach zadania „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bierówce”
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4
3. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ZREMBUD s.c. B. i J. Źrebiec, ul. Kochanowskiego 3; 38-200 Jasło: przyznane punkty – 100,0 pkt (w tym cena – 90,0 pkt, gwarancja – 10,0 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach
Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie_dl_jareniowka.pdf (374158 B)2015-08-20
OpisAGiOŚ.271.1.2015 Jasło, 20 sierpnia 2015 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jareniówce w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jareniówce poprzez wykonanie instalacji c.o. i termodernizację budynku”.
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło, ul. Słowackiego 4
3. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „FAMILIA” Mateusz Dziki, Strzeszyn 342, 38-340 Biecz, przyznane punkty – 100,0 (w tym cena – 90,0 pkt, gwarancja – 10,0 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach
Ogłoszenie o przetarguogloszenie_przetarg.pdf (491981 B)2015-09-04
OpisGPI.6840.2.2015 Jasło, dnia 2 wrzesień 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1162/2 o pow. 0,9255 ha, położonej we wsi Szebnie.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00034528/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka leży w obszarze występowania złóż żwiru .

Cena wywoławcza nieruchomości 27.600, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_drogi.pdf (966209 B)2015-10-02
OpisAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl/ drogi_remonty

Jasło: Remonty i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło
Numer ogłoszenia: 259748- 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie,
tel. 0134436669, faks 0134436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty I przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Brzyście - działka nr ew. 18/2 2. Remont drogi wewnętrznej nr ew.690 w Szebniach 3. Remont drogi gminnej Nr 113341R w miejscowości Łaski Zakres robot na w/w drogach obejmuje m. in. : - ścinanie poboczy mechanicznie - demontaż płyt drogowych - wykonanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie podbudowy dróg z pospółki i mieszanki tłuczniowej - profilowanie drogi mechanicznie - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca + ścieralna grysowo- żwirowa - wykonanie odwodnienia dróg - wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki tłuczniowej. Szczegółowy zakres robot określa przedmiar robot będący załącznikiem Nr 1, 2, 3 do SIWZ. Nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługiogloszenie_odpady.pdf (512598 B)2015-10-06
OpisAGiOŚ.271.1.2015.OK
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
download.jaslo.bip.krosoft.pl/odpady_2016
________________________________________
Jasło: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło

Numer ogłoszenia: 263722 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Odbiór od właścicieli nieruchomości zmieszanych/niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz ich transport i przekazanie do uprawnionej instalacji zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, czyli do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, MPGK Spółka z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno. 2.Odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych w sposób selektywny) i przekazanie ich do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zapewniając osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3.Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu AGD i RTV i przekazanie ich do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i przepisami prawa w tym zakresie. 4.Odpady komunalne określone w pkt. 1, 2 i 3 powinny być odbierane z następujących miejsc: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), z terenów niezamieszkałych, na których mieszkańcy przebywają okresowo (np. domy letniskowe) lub gdzie znajdują się budynki w budowie, z domów ludowych, budynków świetlicowych, budynków i obiektów rekreacyjnych, szkół, budynków OSP, cmentarzy, ośrodków zdrowia, ośrodków rehabilitacji, a także przystanków autobusowych, od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 5.Dostarczenie właścicielom nieruchomości odpowiedniej ilości i wielkości (pojemności) urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych takich jak: pojemniki lub kontenery na odpady (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych), worki na odpady komunalne (wyłącznie dla mieszkańców segregujących odpady). 6.Prowadzenie kontroli wykonywania segregacji odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze, które zadeklarowały segregacje odpadów oraz kontroli jakości segregacji odpadów przez te gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Prowadzenie w tym zakresie szczegółowej ewidencji i dokumentacji oraz comiesięczne przekazywanie danych Zamawiającemu. 7.Seryjne skanowanie kodów kreskowych ze wszystkich wystawionych do odbioru worków, pojemników na odpady komunalne oraz przekazywanie w terminie do 10 każdego miesiąca, transmisji danych z czytników Zamawiającemu. Zakup czytników leży w interesie Wykonawcy usług. 8.Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 9.Wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne..
Zawiadomienie o wyborze ofertySKMBT_C454e15102110260.pdf (264987 B)2015-10-21
OpisZawiadomienie o wyborze oferty dla zamówienia : "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło"
Ogłoszenie o przetarguosobnica_7756.pdf (457453 B)2015-10-29
OpisGPI.6840.9.2014

Jasło, dnia 23 październik 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7756/1 o pow. 0,32 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00012089/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 4870, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 9 50 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 24 listopada 2015 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 października br. do dnia 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o przetarguosobnica_7837.pdf (450557 B)2015-10-29
OpisGPI.6840.9.2014

Jasło, dnia 23 październik 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7837 o pow. 0,30 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00012089/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej

Cena wywoławcza nieruchomości 4760, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 24 listopada 2015 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 października br. do dnia 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o przetarguosobnica_7242.pdf (449980 B)2015-10-29
OpisGPI.6840.9.2014

Jasło, dnia 23 październik 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7242 o pow. 0,07 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00005152/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 826, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 9 40 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 85,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 24 listopada 2015 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 października br. do dnia 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o przetarguosobnica_7241.pdf (451391 B)2015-10-29
OpisGPI.6840.9.2014

Jasło, dnia 23 październik 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7241 o pow. 0,0040 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00005152/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 276, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 9 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 30,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 24 listopada 2015 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 października br. do dnia 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o przetarguosobnica_7240.pdf (453430 B)2015-10-29
OpisGPI.6840.9.2014 Jasło, dnia 23 październik 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7240 o pow. 0,03 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00005152/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 496, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r.
o godz. 9 15 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 50,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 24 listopada 2015 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 października br. do dnia 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o przetarguosobnica_2062.pdf (456044 B)2015-10-29
OpisGPI.6840.9.2014

Jasło, dnia 23 październik 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 2062 o pow. 0,12 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00005152/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 1.366, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 140,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 24 listopada 2015 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 29 października br. do dnia 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertogl_usl_opiekuncze_GOPS_04122015.pdf (1111664 B)2015-12-04
OpisNr sprawy: GOPS 271.3/2015

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 poz.1118, z późn. zm.)

Wójt Gminy Jasło ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Jasło, w miejscu ich zamieszkania.
Zadanie powyższe realizowane jest w ramach zadania własnego Gminy Jasło z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 oraz zadania zleconego Gminie Jasło z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm) - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Zawiadomienie o wyborze ofertywybor_usl_opiekuncze_GOPS_28122015.pdf (119052 B)2015-12-28
OpisOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Jasło
Ogłoszenie o przetarguprzetarg_niepla.pdf (463122 B)2016-01-22
OpisGPI.6840.1.2015 Jasło, dnia 19 styczeń 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 )§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 759/3 o pow. 0,1543 ha, położonej we wsi Niepla.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00039795/3.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem ZI jako obszar zieleni ochrony ekologicznej

Cena wywoławcza nieruchomości 2 900, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.
Ogłoszenie o przetarguogloszenie_2_przetarg.pdf (491053 B)2016-02-04
OpisGPI.6840.2.2015

Jasło, dnia 29 styczeń 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1162/2 o pow. 0,9255 ha, położonej we wsi Szebnie.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 17 lipca 2015 r.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 października 2015 r.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00034528/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka leży w obszarze występowania złóż żwiru.

Cena wywoławcza nieruchomości 27.600, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 marca 2016 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.
Ogłoszenie o przetarguprzetarg_12.pdf (477307 B)2016-02-25
OpisGPI.6840.12.2015 Jasło, dnia 23 luty 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1516/1 o pow. 0,2622 ha, położonej we wsi Warzyce.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00040616/5.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług komercyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości 58.270, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 5 900,00 zł.
Ogłoszenie o przetarguprzetarg_7.pdf (448730 B)2016-03-08
OpisGPI.6840.7.2015

Jasło, dnia 7 marzec 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.)§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr XVI/ 102/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 969 o pow. 0,16 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.

Cena wywoławcza nieruchomości 20.510, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 2 250,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 4 kwietnia 2016 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 8 marca br. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o przetarguprzetarg_1.pdf (542285 B)2016-03-08
OpisGPI.6840.1.2016 Jasło, dnia 7 marzec 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.)§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr XVI/ 103/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 8002 o pow. 0,18 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 3.110, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 370,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 4 kwietnia 2016 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 8 marca br. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o przetarguprzetag_osobnica_4225.pdf (472690 B)2016-03-10
OpisGPI.6840.7.2014

Jasło, dnia 10 marzec 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490/ i Uchwały Nr LVII/390/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 4225 o pow. 0,17 ha , położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie rolnym i oznaczona symbolem ZI jako obszar zieleni ochrony ekologicznej cieków.

Cena wywoławcza nieruchomości 2.050, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. / wtorek / o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul Słowackiego 4 pokój 216.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_ochronka_III_etap.pdf (446194 B)2016-03-21
OpisGPI.271.1.2016.BK
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl/ochronka_III_etap
________________________________________
Jasło: Rozbudowa budynku Ochronki w Szebniach - Etap III
Numer ogłoszenia: 63260 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Ochronki w Szebniach - Etap III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola. W pierwszych dwóch etapach inwestycji wykonano m.in. częściową rozbiórkę magazynu, wzmocnienie istniejących fundamentów, dobudowę ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropu nad tymi pomieszczeniami, a także wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem oraz izolację stropu budynku ochronki. Trzeci etap obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, posadzkarskie i wykończeniowe, a także wykonanie wentylacji mechanicznej z doprowadzeniem ciepła do nagrzewnic, wykonanie instalacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do SIWZ. Wszystkie materiały budowlane muszą mieć wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wszelkich nazw handlowych użytych w dokumentacji projektowej należy stosować zasadę /lub równoważne/. UWAGA! Przedłożoną do SIWZ dokumentację techniczną należy zastosować wyłącznie w części odpowiadającej przedmiarowi robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty związane z utylizacją materiałów pozyskanych z rozbiórki..
Zawiadomienie o wyborze ofertyZawiadomienie_wybor_oferty_ochronka3.pdf (579604 B)2016-04-11
OpisGPI.271.1.2016 Jasło 11 kwietnia 2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Rozbudowa budynku Ochronki w Szebniach – Etap III
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4
3. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: Usługi Remontowo - Budowlane „ENERGODOM” Zbigniew Gotfryd, ul. Gądki 64; 38-200 Jasło, przyznane punkty – 97,50 (w tym cena – 95,00 pkt, gwarancja – 2,50 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_nieglowice.pdf (145712 B)2016-06-15
OpisGPI.271.2.2016.BK
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl/osw_drog_nieglowice
________________________________________
Jasło: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 913/2 (droga przez Łąki) w miejscowości Niegłowice
Numer ogłoszenia: 86197 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 913/2 (droga przez Łąki) w miejscowości Niegłowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w m. Niegłowice, gmina Jasło, przy drodze wewnętrznej nr 913/2. Zasilanie w/w oświetlenia odbywać się będzie poprzez przyłącz kablowy ziemny YAKY4x35mm2 2/12m ze słupa 16/5 sieci n/N zasilanej ze stacji trafo BAJDY 5. Długość trasy projektowanej kablowej linii oświetleniowej YAKY4x35mm2 wynosi 925m. Łączna ilość słupów stalowych z fundamentami F-100/200 o długości 8m wynosi 22 szt. Ogółem do zamontowania jest 23 sztuki opraw oświetleniowych LUG typu LUGSAN 2 IC LBL 100 W S IP43/IP65 szary, II klasa izolacji, wyposażonych w sodowe źródła światła oraz wolnostojąca skrzynka pomiarowo-sterownicza ZPL-1. Wszystkie materiały budowlane muszą mieć wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wszelkich nazw handlowych użytych w dokumentacji projektowej należy stosować zasadę /lub równoważne/. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacje techniczne i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneOgloszenie.pdf (137234 B)2016-06-17
OpisAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
download.jaslo.bip.krosoft.pl/drogi_remonty
________________________________________
Jasło: Remonty i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło
Numer ogłoszenia: 91075 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont drogi gminnej Nr 113353R (działka nr ew. 921/3) Bierówka - Niepla w miejscowości Bierówka 2. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 561 w miejscowości Szebnie 3. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 470 w miejscowości Trzcinica 4. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 1210/4 na Górach w miejscowości Trzcinica 5. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 44 w miejscowości Osobnica 6. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 4897 w kier. Gorczycy w miejscowości Osobnica 7. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 1047 w miejscowości Warzyce 8. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 1041 w miejscowości Warzyce 9. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 460 w miejscowości Wolica 10. Remont drogi wewnętrznej nr ew. 276 w miejscowości Zimna Woda 11. Przebudowa drogi gminnej Nr 113311R (działka nr ew. 885) Trzcinica na Marcina w miejscowości Trzcinica 12. Przebudowa drogi gminnej Nr 113308R (działka nr ew. 671) Trzcinica k/Dykasa w miejscowości Trzcinica Zakres robót na w/w drogach obejmuje : - ścinanie poboczy mechanicznie - profilowanie drogi mechanicznie - wykonanie podbudowy dróg z mieszanki tłuczniowej - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca + ścieralna grysowo- żwirowa - wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki tłuczniowej - montaż barier energochłonnych Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych..
Ogłoszenie o zamówieniu - usługiogloszenie_przetarg_dowoz.pdf (1301041 B)2016-07-05
OpisOS.4464.1.2016
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
downolad.jaslo.bip.krosoft.pl/dowoz_2016_2019
________________________________________
Jasło: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jasło w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Numer ogłoszenia: 119613 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jasło w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dwa zadania polegające na świadczeniu usługi dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Jasło w dniach nauki szkolnej z przerwami w okresie ferii i dni wolnych od nauki. Wykonanie usługi polegać będzie na odbiorze uczniów w godzinach rannych z miejsca zamieszkania z wyznaczonych przystanków i dowiezieniu ich do szkół oraz odwiezieniu uczniów po zakończeniu lekcji na wyznaczone przystanki w miejscu zamieszkania. Przedmiotem zamówienia są dwa następujące zadania: Zadanie 1 - dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szebniach oraz Szkoły Podstawowej w Niepli z miejscowości: Zimna Woda, Bierówka, Szebnie, Chrząstówka, Przybówka, Niepla, według harmonogramu kursów stanowiącego załącznik Nr 8a do SIWZ. Zadanie 2 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Opaciu z miejscowości Opacie, Trzcinica, Bączal Dolny, według harmonogramu kursów stanowiącego załącznik Nr 8b do SIWZ. Zamawiający ma prawo w okresie realizacji niniejszego zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, dostosować trasy dowozu do potrzeb dowożonych uczniów. Za prawidłowy przebieg transportu odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dowozić dzieci samochodem o ilości miejsc siedzących: 1. Zadanie 1 - minimum 63 miejsca siedzące 2. Zadanie 2 - minimum 20 miejsc siedzących.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniazmiana_ogloszenie _dowoz_2016_2019.pdf (223373 B)2016-07-06
OpisOS.4464.1.2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 119613-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasło
Przedmiotem zamówienia są dwa zadania polegające na świadczeniu usługi dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Jasło w dniach nauki szkolnej z przerwami w okresie ferii i dni wolnych od nauki. Wykonanie usługi polegać będzie na odbiorze...
Termin składania ofert: 2016-07-13
________________________________________
Numer ogłoszenia: 121255 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119613 - 2016 data 05.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, fax. 013 4436635.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
• W ogłoszeniu jest: downolad.jaslo.bip.krosoft.pl/dowoz_2016_2019.
• W ogłoszeniu powinno być: download.jaslo.bip.krosoft.pl/dowoz_2016_2019.

Zawiadomienie o wyborze ofertyogl.pdf (378236 B)2016-07-11
OpisGPI.271.2.2016.BK
Jasło 11 lipca 2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 913/2 (droga przez Łąki) w miejscowości Niegłowice
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4
3. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: TRANS-ALLEN Piotr Kozioł ul. Floriańska 58 38-200 Jasło: przyznane punkty – 100,00 pkt (w tym cena – 95,00 pkt, gwarancja – 5,00 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach
Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie_dowoz.pdf (374526 B)2016-07-14
OpisOS. 271.1.2016

Jasło, dn. 14.07.2016r.
Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jasło w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4.

Zadanie 1
1) Oferta najkorzystniejsza:
a. nazwa i adres firmy: H. Konieczny, B. Konieczny, Firma Usługowo - Przewozowa Hesta S.c., 38-200 Jasło, przyznane punkty – 100,00 pkt (w tym cena – 95,00 pkt, wiek taboru – 5,00 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach,
c. nazwy i adresy pozostałych firm biorących udział w postępowaniu:
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło S.A., ul. Przemysłowa 6,
38-200 Jasło, przyznane punkty – 78,10 pkt (w tym cena – 78,10 pkt, wiek taboru – 0,00 pkt)
2. Firma Transportowo – Usługowo – Handlowa Bogdan Wilusz, 38-471 Wojaszówka 169, przyznane punkty – 74,60 pkt (w tym cena – 74,60 pkt, wiek taboru – 0,00 pkt)
3. Usługi Przewozowo -Transportowe Jerzy Zgrzebieniowski, Jasło ul. Klasztorna 63, 38-200 Jasło, przyznane punkty – 74,59 pkt (w tym cena – 74,59 pkt, wiek taboru – 0,00 pkt)
2) Wykonawcy, których oferty odrzucono: brak
3) Wykonawcy wykluczeni, uzasadnienie: brak
4) Termin zawarcia umowy: po 20.07.2016 r.

Zadanie 2
1) Oferta najkorzystniejsza:
a. nazwa i adres firmy: Transport Pasażerski Międzymiastowy Sarnecki Krzysztof „Boguś” Bączal Dolny 193, przyznane punkty – 95,00 pkt (w tym cena – 95,00 pkt, wiek taboru – 0,00 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach,
c. nazwy i adresy pozostałych firm biorących udział w postępowaniu:
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło S.A., ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło, przyznane punkty – 80,35 pkt (w tym cena – 80,35,00 pkt, wiek taboru – 0,00 pkt)
2. H. Konieczny, B. Konieczny Firma Usługowo – Przewozowa Hesta S.c.
38-200 Jasło, przyznane punkty – 79,51 pkt (w tym cena – 77,01 pkt, wiek taboru – 2,50 pkt)
3. Firma Transportowo – Usługowo – Handlowa Bogdan Wilusz, 38-471 Wojaszówka 169, przyznane punkty – 59,52 pkt (w tym cena – 59,52 pkt, wiek taboru – 0,00 pkt)
2) Wykonawcy, których oferty odrzucono: brak
3) Wykonawcy wykluczeni, uzasadnienie: brak
4) Termin zawarcia umowy: po 20.07.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_drogi_osobnica.pdf (1397664 B)2016-07-22
OpisAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
download.jaslo.bip.krosoft.pl/przebudowa_drogi_Osobnica
________________________________________
Jasło: Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica
Numer ogłoszenia: 149965 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica. Planowany do wykonania w km 2+160-3+182 w pasie drogi gminnej Nr 113339R położonej na działkach 813/4, /14/3, 815/3, 815/6, 1080/1. Projektowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie robót inżynieryjno - drogowych związanych z przywróceniem obiektu do należytego stanu technicznego i poprawą warunków bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Prace należy rozpocząć od obustronnego, mechanicznego ścięcia poboczy o szerokości 0,50 m i średniej grubości 10 cm, z odwiezieniem ścinki na odległość do 1 km. Oczyszczenia z namułu oraz wyprofilowania dna i skarp wymagają obustronne rowy odwadniające, występujące na długości całego odcinka przebudowywanej drogi. Nowa nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana została jako trójwarstwowa, dodatkowo wzmocniona (zbrojona) siatką z włókien szklanych, o wytrzymałości 50 x 50 kN, dostosowaną do wbudowania w nawierzchniach bitumicznych dróg i lotnisk. Siatkę należy wbudować na profilowej warstwie z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 3 cm po zagęszczeniu, ułożonej na wcześniej oczyszczonej i skropionej asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 powierzchni istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni. Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej o grubości 3 cm, wzmocniona siatką warstwa profilowa podlegać będzie również dokładnemu skropieniu asfaltem w tożsamej ilości równej 0,5 kg/m2 powierzchni. Na całej długości przebudowywanej drogi przewidziano ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej, Standard II, o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Nową nawierzchnię jezdni należy wyprofilować z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku rowów odwadniających. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej obustronne pobocza drogowe na szerokości 50 cm należy wyrównać, wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie: - klasa drogi - L - kategoria ruchu - KR 2 - dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni - 50 kNoś pojazdu Wszystkie roboty związane z przebudową drogi i urządzeń odwadniających projektowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego. Szczegółowy zakres robót określa opis techniczny oraz przedmiar robót będące załącznikami do SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlaneogloszenie_drogi_niepla.pdf (1148491 B)2016-07-25
OpisAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
download.jaslo.bip.krosoft.pl/przebudowa_drogi_Niepla
________________________________________
Jasło: Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla
Numer ogłoszenia: 154189 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty: - mechaniczne ścinanie poboczy - oczyszczenie rowu z namułu - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podbudowa z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni bitumicznej - utwardzenie poboczy Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót Nr 2 będący załącznikiem do SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługiogloszenie.pdf (215521 B)2016-08-10
OpisJasło: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jasło w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119613 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jasło w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dwa zadania polegające na świadczeniu usługi dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Jasło w dniach nauki szkolnej z przerwami w okresie ferii i dni wolnych od nauki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szebniach oraz Szkoły Podstawowej w Niepli z miejscowości: Zimna Woda, Bierówka, Szebnie, Chrząstówka, Przybówka, Niepla
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło S.A., ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 314992,80
• Oferta z najniższą ceną: 259102,80 / Oferta z najwyższą ceną: 330000,00
• Waluta: PLN .
Część NR: 2
Nazwa: dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Opaciu z miejscowości Opacie, Trzcinica, Bączal Dolny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Transport Pasażerski Międzymiastowy Sarnecki Krzysztof Boguś, Bączal Dolny 193, 38-242 Skołyszyn, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 101490,00
• Oferta z najniższą ceną: 101490,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162000,00
• Waluta: PLN .

Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie_2.pdf (209375 B)2016-08-19
OpisGPI.271.2.2016
Jasło, 18.08.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4
3. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Kraków ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce
kryterium: cena - 90,0 pkt, okres gwarancji: 10 pkt. łączna ocena 100,00 pkt
b. uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie_3.pdf (246924 B)2016-08-19
OpisGPI.271.3.2016
Jasło, 18.08.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4
3. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30
kryterium: cena - 90,0 pkt, okres gwarancji: 10 pkt. łączna ocena 100,00 pkt
b. uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
Ogłoszenie o przetarguogloszenie_przetarg_12.pdf (486221 B)2016-08-24
OpisGPI.6840.12.2015 Jasło, dnia 17 sierpień 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło i Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1516/1 o pow. 0,2622 ha, położonej we wsi Warzyce.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 30 marca 2016 r.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00040616/5.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług komercyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości 38 270, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 września 2016 r.
o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 3 900, 00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 26 września 2016 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 25 sierpnia br. do dnia 30 września 2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlaneudzielenie_zamowienia_osobnica.pdf (832255 B)2016-08-30
OpisOgłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 149965-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasło
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica. Planowany do wykonania w km 2+160-3+182 w pasie drogi gminnej Nr 113339R położonej...
Termin składania ofert: 2016-08-08
________________________________________
Jasło: Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica
Numer ogłoszenia: 191293 - 2016; data zamieszczenia: 30.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149965 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica -Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlaneudzielenie_zamowienia_nieplalubla.pdf (535967 B)2016-08-30
OpisOgłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154189-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasło
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące...
Termin składania ofert: 2016-08-09
________________________________________
Jasło: Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla
Numer ogłoszenia: 191239 - 2016; data zamieszczenia: 30.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154189 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia : I.1 Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty: - mechaniczne ścinanie poboczy - oczyszczenie rowu z namułu - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podbudowa z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni bitumicznej - utwardzenie poboczy Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót Nr 2 będący załącznikiem do SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jasle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186992,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 143968,28
• Oferta z najniższą ceną: 143968,28 / Oferta z najwyższą ceną: 215400,27
• Waluta: PLN .
Ogłoszenie o przetargu969.pdf (460309 B)2016-09-19
OpisGPI.6840.7.2015 Jasło, dnia 15 wrzesień 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.)§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr XVI/ 102/2015 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 969 o pow. 0,16 ha, położonej we wsi Osobnica.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 kwietnia 2016 r.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.

Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.

Cena wywoławcza nieruchomości 16.408, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 1 640,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 14 października 2016 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8. 00 do 14. 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 20 września br. do dnia 20 października 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu4225.pdf (449367 B)2016-09-19
OpisGPI.6840.7.2014 Jasło, dnia 15 wrzesień 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 / i Uchwały Nr LVII/390/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 4225 o pow. 0,17 ha , położonej we wsi Osobnica.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 12 kwietnia 2016 r.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie rolnym i oznaczona symbolem ZI jako obszar zieleni ochrony ekologicznej cieków.

Cena wywoławcza nieruchomości 1 640,00 zł / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul Słowackiego 4 pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 160,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 14 października 2016 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8. 00 do 14. 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 20 września br. do dnia 20 października 2016 r.

Ogłoszenie o przetarguogloszenie_bierowka.pdf (460975 B)2016-10-25
OpisOgłoszenie nr 330497 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.
Jasło: Przebudowa ciągu dróg na działce nr ew. 226 w km 0+000-0+253 oraz na działce nr ew. 362 w km 0+000-0+446 w miejscowości Bierówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Informacja z otwarcia ofertinf_otw_ofert.pdf (198704 B)2016-11-09
OpisInformacja z otwarcia ofert dot. przetargu pn. Przebudowa ciągu dróg na działce nr ew. 226 w km 0+000-0+253 oraz na działce nr ew. 362 w km 0+000-0+446 w miejscowości Bierówka
Zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomie_wybor_ofert.pdf (209627 B)2016-11-09
OpisGPI.271.4.2016.BK Jasło 09.11.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Nazwa zamówienia: „Przebudowa ciągu dróg na działce nr ewid. 226 w km 0+000 – 0+253 oraz na działce nr ewid. 362 w km 0+000 – 0+446 w miejscowości Bierówka”
Nazwa zamawiającego: Gmina Jasło; 38 – 200 Jasło ul. Słowackiego 4
2. Oferta najkorzystniejsza
a. nazwa i adres firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30; 38 – 200 Jasło przyznane punkty – 100,00 pkt (w tym cena – 60,00 pkt, gwarancja – 24,00 pkt, termin wykonania – 16,00 pkt)
b. uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość przyznanych punktów w przyjętych kryteriach
c. nazwy i adresy pozostałych firm biorących udział w postępowaniu: nie
3. Wykonawcy, których oferty odrzucono, uzasadnienie: nie
4. Wykonawcy wykluczeni, uzasadnienie: nie
5. Termin zawarcia umowy: po 14.11.2016 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «