Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2004-07-15
OpisGodziny pracy:
od poniedziałku do piątku
od godz. 7:30 do godz. 15:30
Adresul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Telefon(013) 448 13 57
Fax(013) 448 13 57
Wachel RomanaKierownik
Kurowska WładysławaStarszy inspektor ds. świadczeń
Antoniou GrażynaSpecjalista pracy socjalnej
Banach MartaSpecjalista pracy socjalnej
Majewska EwaSpecjalista pracy socjalnej
Trzeciak-Warchoła AnetaSpecjalista pracy socjalnej
Szymkowska-Lizak LidiaSpecjalista pracy socjalnej
Misiołek MartaSpecjalista pracy socjalnej
GOPS - zadania------------------ ( B)2004-07-15
OpisGOPS jest jednostką organizacyjną Gminy i realizuje jej zadania w zakresie pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują
w szczególności:

•opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
•przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
•pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
•terenem działania Ośrodka jest Gmina Jasło.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362z późn. zm. ).
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej: obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby , za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:
Kryterium dochodowe:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
•osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,
•osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł,
•rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Jeżeli osoba lub rodzina nie posiada obliczonego dochodu , pomoc udziela się z powodu ubóstwa.
W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania. Kryterium dysfunkcji – okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej ( wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
•sieroctwa;
•bezdomności;
•bezrobocia;
•niepełnosprawności
•długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•przemocy w rodzinie;
•potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
•braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
•trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
•braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
•alkoholizmu lub narkomanii;
•zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pomoc udziela się w różnych formach, należą do nich w szczególności:
•usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
•Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
W przypadku usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosuje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1996 r. określające rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za te usługi oraz wymagania kwalifikacyjne dotyczące osób świadczących tego rodzaju usługi.
Do kompetencji Rady Gminy należy określenie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi.
•Pomoc rzeczowa
Realizowana poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
•Pomoc finansowa
Realizowana w postaci świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczeni zdrowotne.
•Pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.
Osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Osobom i rodzinom może również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.
Rodzaje świadczeń pieniężnych.
Świadczenia pieniężne to w szczególności:
• zasiłek stały, który przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku, lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – obecnie 542 zł,
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż529 zł,
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
•Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
W 2012 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (542 zł), a dochodem tej osoby,
2) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny ( liczonym 456 zł
x liczba członków rodziny) a dochodem rodziny.

Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek na podstawie okoliczności sprawy.

•Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenie zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowego.
•Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego czy klęski żywiołowej lub ekologicznej.
•W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1)specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
2)zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa , pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Inne zadania realizowane przez Ośrodek to:

•Kierowanie osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych do domu pomocy społecznej;
•Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę , która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej:
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia.


Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :
a) urodzenia dziecka
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
e) rozpoczęcia roku szkolnego
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2 .Świadczenia opiekuńcze:
a)zasiłek pielęgnacyjny;
b)świadczenie pielęgnacyjne;

3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne i rentowe dla osób otrzymujących świadczenie.

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka (niezależnie od wysokości dochodów)

5. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.
Szpak Halina Inspektor ds. świadczeń
Gajewska Marzena Inspektor ds. świadczeń
Zabawa TeresaGłówny księgowy
Zarządzenie Kierownika GOPS w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Jaślezarzadzenie_kierownika_GOPS_Jaslo_w_sprawie_nadania_Regulaminu_Organizacyjnego.pdf (32442 B)2008-08-25
OpisZarządzenie Kierownika Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Jaśle.
Regulamin Organizacyjny GOPS w JaśleRegulamin_Organizacyjny_GOPS_w_Jasle.pdf (87631 B)2008-08-25
OpisRegulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Forystek Agata Pracownik socjalny
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «