Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy
Witalis AnnaKierownik
AdresPokój 202
Telefon13 4464698 w. 337
Sporządzanie aktu zgonu2003-07-01
Opis1. Zgłoszenie zgonu :

- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu ,
- jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej , należy go zgłosić w ciągu 24 godzin od zgonu .

2. Dokumenty do zgłoszenia zgonu :

- karta zgonu wydana przez lekarza ,
- dowód osobisty (paszport) zmarłego ,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu) .

Ponadto osoba zgłaszająca powinna znać nazwisko rodowe , stan cywilny , nazwisko współmałżonka i nazwiska rodowe rodziców zmarłego .

3. Kolejność osób obowiązanych do zgłoszenia zgonu :

- małżonek lub dzieci , najbliżsi krewni lub powinowaci ,
- osoby zamieszkałe w lokalu , w którym nastąpił zgon ,
- osoby obecne przy zgonie lub te , które się o tym naocznie przekonały ,
- administrator domu , w którym nastąpił zgon .

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu , a w przypadku noworodka nie zdolnego do życia , który urodził się żywy , ale żył krócej niż 24 godziny - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza służby zdrowia .

Jeżeli natomiast okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy , sporządzenie aktu zgonu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez ten organ .

Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej .
zmiana imion i nazwisk2005-09-01
OpisW dniu 2 maja 2005 roku weszła w życie ustawa z 3 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 550) o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw nowelizująca ustawę z dnia 15 listopaqda 1956 r.
Zgodnie z dyspozycją art. 8 w/w ustawy " W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «