Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Finansowy

Podatki
Szpak ElżbietaInspektor
Konieczna IrenaInspektor
AdresPokój 210
Telefon13 4436645
Rucińska EwaInspektor
Setlak MariaInspektor
Trznadel LucynaInspektor
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny 2004-02-09
OpisOsoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu pisemnie informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistniały zmiany dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
Zaświadczenia dla rolników2004-02-09
OpisOd zainteresowanego żądamy wniosku o wydanie zaświadczenia opłaty:
-zaświadczenie na żądanie: 5 zł.(wniosek) + 11 zł.(zaświadczenie)
-zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku : 5 zł.(wniosek) +19 zł.(zaświadczenie)
Zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, emerytalnych, rentowych, alimentacyjnych nie podlegają opłacie skarbowej.
Zaświadczenia o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego do spraw stypendialnych stwierdzamy również na wniosku z uczelni bądź szkoły.
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości2004-02-09
OpisUdzielanie ulg dokonuje się na wniosek podatnika. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną tj. odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z Biura Pracy, dokumenty stwierdzające wysokość opłat za energie elektryczną, gaz, czynsz, rachunki z zakupu leków itp. Ustala się sytuacje materialno bytową spisując protokół.
Po zgromadzeniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu postępowania podatkowego organ podatkowy wydaje decyzje.
Ulgi podatkowe z tytułu nabycia gruntu, ulga inwestycyjna, ulga z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej przez żołnierzy prowadzących gospodarstwo rolne lub przez członków ich rodzin przyznaje w drodze decyzji Wójt na wniosek podatnika.
Zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej dokonuje się na wniosek podatnika, który składa stosowne oświadczenie.
Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2004-02-09
OpisWarunki zwolnienia są następujące:
1.Zaprzestanie uprawy roślin.
2.Niewykorzystanie gruntów na cele pastwiskowe.
3.Utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
4.Zaprzestanie produkcji rolnej na wszystkich gruntach podatnika o klasach niższych niż od klasy gruntów, których dotyczy zwolnienie.
Zwolnienie od podatku dokonuje się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności podatków 2004-02-09
OpisRozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności podatków - postępuje się jak przy umorzeniu podatków.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «