Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Prawo Budowlane
Różycka GrażynaInspektor
Dybaś HalinaInspektor
AdresPokój 205
Telefon13 4436648
Decyzje o podziale nieruchomości2003-06-26
OpisDo wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- wypis z ewidencji gruntów
- projekt podziału nieruchomości
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuwniosek_war_zab.pdf (513330 B)2003-06-28
OpisDo wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1. 2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z dokładnym oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem.
2. 1 egz. mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem wraz z wykazem właścicieli działek objętych inwestycją oraz wykazem właścicieli działek sąsiednich.
3. Określenie funkcji i docelowego sposobu zagospodarowania terenu oraz dokładną charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Określenie zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej (tj. na wodę, energię, sposób gromadzenia i odprowadzenia ścieków i inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej). W szczególnych przypadkach sposób unieszkodliwiania odpadów.
5. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących wpływ na środowisko.

Dodatkowo dla nowych inwestycji mieszkaniowych:

- Oświadczenie z Dystrybucji Energii Jasło o zapewnieniu dostawy energii
- Decyzja od zarządcy drogi o zezwoleniu na lokalizację zjazdu
- Oświadczenie Rejonu Dystrybucji Gazu Jasło o warunkach przyłącza do sieci gazowej
- Warunki techniczne z Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle o przyłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegowniosek_inwest_celu_publicznego.pdf (82452 B)2010-03-15
OpisWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki :

1. 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem granic terenu objętego wnioskiem
(zasięg mapy nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem nie mniej jednak niż 50 m )a w stosunku do inwestycji liniowych można również w skali 1:2000
2. 1 egz. mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
3. Wypis z rejestru gruntów dla działki inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego.
4. 1 egz. mapy orientacyjnej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «