Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasło------------------ ( B)2014-02-06
OpisGOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JASŁO

Podstawa prawna nowego systemu:
 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.)

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi nakładają na gminę szereg nowych obowiązków. Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy Jasło podjęła stosowną uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. domy ludowe, ośrodki zdrowia, OSP, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty gospodarcze, cmentarze itp. (art. 6c ustawy ).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany na podstawie art. 6m ustawy, złożyć do wójta Gminy Jasło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja na odpady komunalne jest deklaracją wiążącą, stąd nie ma dodatkowych umów, a także nakazów płatniczych, faktur. Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uiszczenia należnej opłaty zgodnie z uprzednio złożoną deklaracją.

Płatność za odpady komunalne dokonuje się w kasie urzędu gminy, przelewem na konto gminy ING Bank Śląski S.A. O/Jasło nr 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560 bądź u sołtysów.

Terminy płatności określone Uchwałą Rady Gminy:
za styczeń, luty, marzec do 15 marca,
za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja,
za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września,
za październik, listopad, grudzień do 15 listopada.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnych charakterze ( art. 6o ustawy).

Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasło, jest Wójt Gminy Jasło ( art. 6qa ustawy).

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

Stawki opłat za odpady komunalne zatwierdzane są w drodze uchwały Rady Gminy Jasło.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, stosowną umowę na świadczenie przedmiotowych usług ( art. 6f ustawy).

W roku 2014 w/w usługi świadczy Firma „EKOMAX” Jerzy Kotulak, zgodnie z harmonogramem.

Na zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Jasło zawarła porozumienie z Gminą Krosno, a tym samym podpisano umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. mającym status REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) na zagospodarowanie odpadów komunalnych na czas nieokreślony. Instalacja ta została wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w regionie Południowo – Zachodnim do obowiązkowego przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych (BIO) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmiot odbierający odpady komunalne wyżej wymienione, jest zobowiązany do ich przekazywania zgodnie z powyższą umową. Natomiast odpady komunalne selektywnie zbierane przez właścicieli nieruchomości, podmiot odbierający jest zobowiązany przekazywać je do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mówi ustawa o odpadach ( art. 7).
Od 1 lipca 2013 roku odpady selektywne zbierane są przekazywane również do RIPOK w Krośnie.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło stanowią przedmiot REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JASŁO, uchwalonego przez Radę Gminy Jasło, Uchwałą Nr XL/282/2013 roku z dnia 28 maja 2013 roku. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasło są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej www.gminajaslo.pl zakładka: gospodarka odpadami komunalnymi.

Osoby do kontaktu w/w sprawach:
Aneta Czajkowska – inspektor, pok. 113
tel. 13 443 66 67
Joanna Kozłecka – inspektor, pok. 113
tel. 13 443 66 67
Czajkowska AnetaInspektor
Kozłecka JoannaInspektor
Wzór deklaracjideklaracja_2014.pdf (1282943 B)2014-02-07
OpisWzór deklaracji
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «