Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska

Działalność gospodarcza
Polak GrażynaInspektor
AdresPokój 107
Telefon13 443 66 62
Wniosek do CEIDGCEIDG_1_wersja_104_zalacznikami.pdf (103169 B)2003-07-03
OpisCEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą będzie ewidencjonowany w systemie CEIDG. Organem ewidencyjnym będzie dla niego Minister Gospodarki. Działalność będzie można zarejestrować w dowolnym urzędzie gminy oraz poprzez Internet. Do czasu przeniesienia wszystkich swoich wpisów do CEIDG gminy będą przyjmowały zgłoszenia zmian dotyczące zarejestrowanych u siebie przedsiębiorców. Organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców nadal będzie właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta. Z chwilą przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki a zmian we wpisach będzie można dokonywać w CEIDG. Gminy mają czas na przeniesienie swoich ewidencji do końca 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 66 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 97 z 4 lutego 2009)
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1Instrukcja_CEIDG_1_02_kwietnia_2012.pdf (224206 B)2003-07-03
OpisInstrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych------------------ ( B)2003-07-03
Opis1. Zezwolenia wydawane są na pisemny wniosek przedsiębiorcy oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
- przedmiot działalności gospodarczej
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3) decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225)
Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych------------------ ( B)2003-07-03
OpisWarunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia,
2) wniesienie opłaty,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy w uchwałach:
- uchwała nr V/30/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 19.02.2003. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- uchwała nr VII/51/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 27.05.2003. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń------------------ ( B)2003-07-03
OpisOpłaty za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1) 525.00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4.5 % alkoholu oraz piwa,
2) 525.00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4.5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100.00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Opłata za zezwolenie jednorazowe wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Zezwolenia jednorazowe------------------ ( B)2003-07-03
OpisZezwolenia jednorazowe mogą być wydawane jednostką OSP oraz przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia takie wydawane są na okres do 2 dni.
Ważna informacjainformacja.pdf (203063 B)2016-02-10
OpisWażne informacje dotyczące przedsiębiorców
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «