Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
Gospodarka odpadami komunalnymi ------------------ ( B)2013-07-29
OpisDziałalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy JASŁO jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:
- nazwę firmy, oznaczenie siedziby, adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy
- numer identyfikacji podatkowej NIP
- numer identyfikacyjny REGON
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku dołącza się:
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
( Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. )

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłosić zmianę organowi prowadzącemu rejestr działalności regulowanej o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł.

Termin załatwienia sprawy : 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, w tym nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu / zmiany wpisu do rejestru.

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuje w drodze decyzji , w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
- przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 roku poz. 391 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2010 roku Nr 220 poz. 1447 ze zmianami).

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «