Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasło
Czech MałgorzataInspektor
Adres38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
Telefon0-13/4436667
E-mailmczech@urzad.gminajaslo.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasłozezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych i transport nieczystosci plynnych.pdf (66007 B)2012-09-11
OpisUzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasło
Podstawa prawna
art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 391) oraz Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Dokument wskazujący prawo do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną
z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów (lub zawartą z myjnią umowę na mycie i dezynfekcję pojazdów) np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej.
5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
6. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych używanych
do transportu nieczystości ciekłych wraz z aktualnym przeglądem technicznym.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 107 zł płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jasło – ING Bank Śląski S.A. Nr: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560, tytułem: opłata za zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Termin załatwiania sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca
od daty wpływu wniosku.
Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:
1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie
za pośrednictwem Wójta Gminy Jasło w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Zmiany
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Tryb odmowy, zmiany i cofnięcia zezwolenia
Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Wójta.

Prowadzący sprawę:


Małgorzata Czech
tel. 13-443-66-67, pok. 113

Wzór wnioskuWzor wniosku.pdf (59339 B)2012-09-11
OpisWzór wniosku
Uchwała Nr XXIII Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2012r.w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu uchwala w spr. wymagan dla przedsiebiorcow.pdf (774546 B)2012-09-11
OpisUchwała Nr XXIII Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychUdzielone_cofniete_ zezwolenia.pdf (52953 B)2012-09-21
OpisEwidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «