Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
AdresPokój 106
Telefon13 443 66 32
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomościwniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew.pdf (497864 B)2003-06-26
OpisOpis sprawy / zadania
• Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Jasło na wniosek posiadacza tej nieruchomości.
• Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela.

Przepisów wspomnianej ustawy nie stosuje się do drzew lub krzewów:
- w lasach;
- owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową);
- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 10 lat,
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
-usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
- tytuł prawny władania nieruchomością,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
-rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
- zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.

Opłaty:
I. Opłaty skarbowe:
- zwolnione od opłat skarbowych

II. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów:

Wysokość opłaty:
- stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami - 231,28 zł.,

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1.na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew,
9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
12. z grobli stawów rybnych,
13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Jednostka:
Referat Administracyjno-Gosopdarczy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jasło, pok. 106, I piętro, tel. (13) 443-66-32 wew. 302, fax. (13) 443-66-35,

Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Jasło, ul.Słowackiego 4, 38 – 200 Jasło
Podstawa prawna
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 ze zmianami),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zmianami),

Tryb odwoławczy
Forma:
Odwołanie

Tryb:
- odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Jasło.

Termin wniesienia:
- 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje
• Przed wydaniem decyzji pracownik Urzędu Gminy przeprowadza oględziny w terenie z udziałem wnioskodawcy, z których sporządza protokół.
• Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.
Wójcikiewicz PawełInspektor
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «